ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5/2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 21/02/2022 ΣΤΙΣ 19:00

                                                                                                                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020), καθώς και τις όμοιες της αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.:8681/11.02.2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 607/Β΄/12.02.2022) όπως ισχύει, καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, στις 21-02-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο

Τροποποίηση του τμήματος του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) που αφορά τον Δήμο Παγγαίου έτους 2022», μετά την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2022

ΘΕΜΑ 2ο

Αποδοχή χρηματοδότησης-2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2022

ΘΕΜΑ 3ο

Αποδοχή χρηματοδότησης-3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2022

ΘΕΜΑ 4ο

4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2022

ΘΕΜΑ 5ο

5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2022

ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση της Ετήσιας   Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2021 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 7ο

Ενημέρωση, σύμφωνα με το Ν. 4555/2018, επί του ετήσιου απολογισμού έτους 2021 και του προγραμματισμού έτους 2022 της   ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. με βάση το ΠΕΣΔΑ Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης

ΘΕΜΑ 8ο

Περί έγκρισης παράτασης μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου εμβαδού 4.000 τ.μ. στο Ο.Τ. 107 του ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Περάμου της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 9ο

Περί έγκρισης λύσης σύμβασης μίσθωσης του υπ’ αριθ. 745 αγροτεμαχίου, έκτασης 2.074 τ.μ., αγροκτήματος Ελαιοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 10ο

Γνωμοδότηση για την μη προβολή δικαιώματος κυριότητας από τον Δήμο Παγγαίου, για το υπ’ αρ. 277 οικόπεδο που κείται στο ΟΤ 45 στο συνοικισμό Ποδοχωρίου του Δήμου Παγγαίου, στον κ. Αντάβαλη Ιορδάνη και στην κα. Αντάβαλη Αικατερίνη

ΘΕΜΑ 11ο

Περί έγκρισης κοπής ή μη είκοσι δύο (22) επικίνδυνων δέντρων πεύκης από το δημοτικό άλσος αναψυχής της Κοινότητας Παλαιοχωρίου του Δήμου Παγγαίου

 

                                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                                           ΜΠΟΣΜΠΟΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

prosklisi_5_2022.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο