ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3/2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24/01/2022 ΣΤΙΣ 19:30

                                                                                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020), καθώς και τις όμοιες της αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.:2158/14.01.2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 67/Β΄/14.01.2022) όπως ισχύει, καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, στις 24-01-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο

1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου του οικονομικού έτους 2022

ΘΕΜΑ 2ο

Περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης Δημοτικού   Κλειστού Γυμναστηρίου στην Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης για διεξαγωγή αγώνων

     

                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

                                                                                              ΜΠΟΣΜΠΟΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 prosklisi_3_2022.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο