ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24/2021 ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ 25/2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 07/12/2021 ΣΤΙΣ 19:00 ΚΑΙ 20:00 ΩΡΑ

                                                                                                                                              ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 159 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ114/Α/08.06.2006) όπως ισχύει, τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020), καθώς και τις όμοιες της αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.:72486/19.11.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 5401/Β΄/20.11.2021) όπως ισχύει,, καλείστε να συμμετέχετε σε Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, στις 07-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο

Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2022

ΘΕΜΑ 2ο

Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Παγγαίου

                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

                                                          ΓΑΚΗΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

                                                                                                                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020), καθώς και τις όμοιες της αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.:72486/19.11.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 5401/Β΄/20.11.2021) όπως ισχύει, καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, στις 07-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο

7η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παγγαίου έτους 2021

ΘΕΜΑ 2ο

38η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου του οικονομικού έτους 2021

ΘΕΜΑ 3ο

Αποδοχή χρηματοδότησης-39η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου του οικονομικού έτους 2021

ΘΕΜΑ 4ο

Αποδοχή χρηματοδότησης-40η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου του οικονομικού έτους 2021

ΘΕΜΑ 5ο

Αποδοχή χρηματοδότησης-41η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου του οικονομικού έτους 2021

ΘΕΜΑ 6ο

42η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου του οικονομικού έτους 2021

ΘΕΜΑ 7ο

Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης, ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας σε εξωτερικό δικηγόρο για εκπροσώπηση του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 8ο

Καθιέρωση εξαίρεσης από την πενθήμερη εργασία για το έτος 2022 του μονίμου προσωπικού καθώς και του προσωπικού ΙΔΑΧ των υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου, καθώς και έγκριση ή μή λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και αργίες και καθιέρωση 16ωρη καθημερινής εργασίας

ΘΕΜΑ 9ο

Περί έγκρισης αύξησης ωραρίου εργασίας υπαλλήλου ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης, ειδικότητας Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων

ΘΕΜΑ 10ο

Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασιών για την εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου για το έτος 2022

ΘΕΜΑ 11ο

Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής από αγροτική οδό στο αγρόκτημα Γαληψού της Δ.Ε. Ορφανού του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 12ο

Περί έγκρισης δωρεάν παραχώρησης χρήσης, στο φιλανθρωπικό σωματείο με την επωνυμία “ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ”, του υπ’ αριθ. 618 αγροτεμάχιο Αγροκτήματος Αμισιανών εμβαδού 20.500τ.μ.

ΘΕΜΑ 13ο

Περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης για προπονήσεις του Δημοτικού Γηπέδου Μελισσοκομείου στον Αθλητικό Σύλλογο “ΑΕΤΟΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ” για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022

ΘΕΜΑ 14ο

Περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν.Περάμου στον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του 1ου ΔΣ Ν.Περάμου για μαθήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής

ΘΕΜΑ 15ο

Περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης αίθουσας στο Δημοτικό Σχολείο Οφρυνίου στον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του Δημ. Σχ. Οφρυνίου για μαθήματα ρομποτικής

ΘΕΜΑ 16ο

Περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ν.Περάμου στον Σύλλογο Φίλων Φιλαρμονικής Δήμου Παγγαίου για τους σκοπούς εκπαίδευσης, εκμάθησης αλλά και συνεύρεσης των μελών

                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

                                                                                                                   ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

prosklisi_24_2021_ΕΙΔΙΚΗΣ_ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ_ΤΟΥ_ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ_ΠΑΓΓΑΙΟΥ_ΤΗΝ_ΤΡΙΤΗ_07_12_2021_ΔΙΑ_ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ_ΜΕΣΩ_WEBEX.pdf

 

 

 

 prosklisi_25_2021_ΤΑΚΤΙΚΗΣ_ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ_ΤΟΥ_ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ_ΠΑΓΓΑΙΟΥ_ΤΗΝ_ΤΡΙΤΗ_07_12_2021_ΔΙΑ_ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ_ΜΕΣΩ_WEBEX.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο