ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22/2021 ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ 23/2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10/11/2021 ΣΤΙΣ 19:00 ΚΑΙ 19:30

                                                                                                                                                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) όπως ισχύει, τις διατάξεις της παρ.3 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020), καθώς και τις όμοιες της αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.:66436/22.10.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4919/Β΄/24.10.2021) όπως ισχύει, καλείστε να συμμετέχετε σε Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, στις 10-11-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση του κατωτέρω θέματος:

ΘΕΜΑ 1ο

Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων Α΄ Εξαμήνου έτους 2021 της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Παγγαίου

     

                                                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

                                                                                                                                       ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020), καθώς και τις όμοιες της αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.:66436/22.10.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4919/Β΄/24.10.2021) όπως ισχύει, καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, στις 10-11-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

         

ΘΕΜΑ 1ο

Παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης του έργου KEEP ON

ΘΕΜΑ 2ο

Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Γ΄ Τριμήνου οικον. έτους 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον. έτους 2021

ΘΕΜΑ 3ο

35η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου του οικονομικού έτους 2021

ΘΕΜΑ 4ο

Αποδοχή χρηματοδότησης-36η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου του οικονομικού έτους 2021

ΘΕΜΑ 5ο

37η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου του οικονομικού έτους 2021

ΘΕΜΑ 6ο

Περί της ανάθεσης εκπροσώπησης του Δήμου Παγγαίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας, σε εξωτερικό δικηγόρο

ΘΕΜΑ 7ο

Περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης ως έδρα του Κλειστού Γυμναστηρίου Γεωργιανής στον Α.Ο.Α. ΣΑΡΙΣΑ για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022

ΘΕΜΑ 8ο

Περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης για προπονήσεις του Δημοτικού Σταδίου Ελευθερούπολης στον Αθλητικό Όμιλο Δράμας για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022

ΘΕΜΑ 9ο

Περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου και του Δημοτικού Σταδίου Ελευθερούπολης στο Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Καβάλας για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022

ΘΕΜΑ 10ο

Περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης για προπονήσεις του Δημοτικού Σταδίου Ελευθερούπολης στον Αθλητικό Σύλλογο Δράμας ο ” ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ” έως 31/12/2021

ΘΕΜΑ 11ο

Περί έγκρισης δωρεάν παραχώρησης χρήσης του ισογείου του κτιρίου της Κοινότητας Ορφανίου στον Νέο Πολιτιστικό Σύλλογο Ορφανίου

     

                                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

                                                                                                                             ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο