ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21/2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20/10/2021 ΣΤΙΣ 20:00

                                                                                                                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020), καθώς και τις όμοιες της αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.:61910/07.10.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4674/Β΄/08.10.2021) όπως ισχύει, καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, στις 20-10-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

         

ΘΕΜΑ 1ο

Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παγγαίου για το οικονομικό έτος 2022

ΘΕΜΑ 2ο

Αποδοχή χρηματοδότησης-32η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου του οικονομικού έτους 2021

ΘΕΜΑ 3ο

Αποδοχή χρηματοδότησης-33η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου του οικονομικού έτους 2021

ΘΕΜΑ 4ο

34η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου του οικονομικού έτους 2021

ΘΕΜΑ 5ο

Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας-Ορισμός δημοτικών συμβούλων και εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων

ΘΕΜΑ 6ο

Περί έγκρισης εκμίσθωσης του αριθ. 665 αγροτεμαχίου, έκτασης 30.000 τ.μ., που βρίσκεται στο αγρόκτημα Γαληψού στην Κοινότητα Γαληψού της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 7ο

Περί έγκρισης κοπής: α) Δεκαπέντε (15) κεκλιμένων δέντρων πεύκης στο ανατολικό τμήμα του Ο.Τ. 244 στην Κοινότητα Ν. Περάμου της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου, β) ενός (1) δέντρου κουκουναριάς κάτω από την οδό Αφροδίτης στην Κοινότητα Ν. Ηρακλείτσας της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου και γ) ενός (1) κεκλιμένου δέντρου αριζόνας επί πεζοδρομίου εντός κοινοχρήστου χώρου στην Κοινότητα Δωματίων   της Δημοτικής Ενότητας Πιερέων του Δήμου Παγγαίου

                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                                                                                            ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

 

 

prosklisi_21_2021_ΤΑΚΤΙΚΗΣ_ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ_ΤΟΥ_ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ_ΠΑΓΓΑΙΟΥ_ΤΗΝ_ΤΕΤΑΡΤΗ_20_10_2021_ΔΙΑ_ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ_ΜΕΣΩ_WEBEX.pdf

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο