Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 10.12.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Ελευθερούπολη  06-12-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                      Αριθμ.Πρωτ.  50679
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: 1.-  Το Δήμαρχο,
2.-  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
3.-  Πρόεδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την Δευτέρα  10 Δεκεμβρίου   2012 και ώρα 14:00 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

 

 1. Αποδοχή ποσού 119.585,64 €, έναντι του συνολικού ποσού της δόσης έτους 2012, στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.3756/2009.- Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικ.έτους 2012.
 2. Αποδοχή ποσού 30.360,00 € από ΣΑΤΑ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.- Αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Παγγαίου οικ.έτους 2012.
 3. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Παγγαίου οικ.έτους 2012.
 4. Επιμήκυνση διάρκειας της αποπληρωμής των χορηγηθέντων δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με περίοδο χάριτος και μείωση επιτοκίου κατά τη διάρκεια αυτής.
 5. Έγκριση της αριθμ. 65/2012 απόφασης της ΔΕΥΑ Παγγαίου που αφορά «Επιμήκυνση διάρκειας της αποπληρωμής των χορηγηθέντων δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με περίοδο χάριτος και μείωση επιτοκίου κατά τη διάρκεια αυτής».
 6. Έγκριση της αριθμ. 11/2012 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παγγαίου, που αφορά τον διαχωρισμό της οικονομικής διαχείρισης του Λυκείου και Γυμνασίου Ν.Περάμου.
 7. Έγκριση της αριθμ. 99/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» που αφορά τον καθορισμό του αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες του,  ύστερα από την υπ’ αριθ. 33170/31-8-2012 έγκριση πρόσληψης του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. [υπόλοιπο θέσεων για Παιδικούς Σταθμούς]
 8. Έγκριση της αριθμ. 100/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» που αφορά τον καθορισμό του αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες του,  ύστερα από την υπ’ αριθ. 33067/31-8-2012 έγκριση πρόσληψης του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ [ΚΑΠΗ]
 9. Έγκριση της αριθμ. 102/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» που αφορά «Αναμόρφωση και τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του Νομικού Προσώπου Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου.
 10. Έγκριση της αριθμ. 154/2012 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου που αφορά την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της, οικ. έτους 2012.
 11. Ψήφιση του ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Παγγαίου, οικ.έτους 2013.
 12. Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Παγγαίου,   οικ.έτους 2013
 13. Περί εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου [αναψυκτήριο]    που βρίσκεται στην περιοχή Καϊνάκια της Τοπικής Κοινότητας Πλατανοτόπου.
 14. Επανάληψη δημοπρασίας εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου – ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
 15. Επαναδημοπράτηση κοπής και διάθεσης δένδρων λεύκης  για ξυλεία που βρίσκονται σε περιοχή της  Τοπικής  Κοινότητας Κοκκινοχώματος.
 16. Περί εκμίσθωσης κοινόχρηστης έκτασης για εκμετάλλευση αρδευτικής γεώτρησης στην παραλία Φωλιάς και καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας.
 17. Εξέταση αιτήσεως του κ.Σαββίδη Γεωργίου του Σάββα για παράταση του χρόνου μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου [αγροτεμάχιο 863 αγροκτήματος Ελαιοχωρίου- σχολικός κλήρος].
 18. Εξέταση αιτήσεως της κας Σοφίας Λαζαρίδου για μείωση του μισθώματος του δημοτικού ακινήτου – -γήπεδα τένις- της Δημ.Κοινότητας Ν.Περάμου.
 19. Εξέταση αιτήσεως του κ. Σαββίδη Γεωργίου του Σάββα  για παράταση του χρόνου μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου – Καφέ-Αναψυκτήριο- του «Πνευματικού Κέντρου» Τοπ.Κοινότητας Μεσορόπης. Ανάκληση της αριθμ. 466/2012 απόφασης του Δ.Σ.
 20. Εξέταση αιτήσεως της κας Δάφνης Κουρμπουγιάννη του Σωτηρίου για παράταση του χρόνου μίσθωσης και μείωση του μισθώματος του δημοτικού ακινήτου αναψυκτηρίου στη θέση «Παλιός Μύλος» Τοπ.Κοιν.Αυλής. Ανάκληση της αριθμ. 538/2012 απόφασης του Δ.Σ.
 21. Λύση της μισθωτικής σχέσης του Δήμου Παγγαίου με την κα Σταυρούλα Κουνατίδου του Ανέστη μισθώτριας του δημοτικού ακινήτου –Αναψυκτηρίου- στην πλατεία Β.Νάτσιου και κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του Δήμου.
 22. Έγκριση δαπανών έκτακτης μετάβασης του Δημάρχου στην  Αθήνα για υποθέσεις του Δήμου.
 23. Έγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου στην Ολλανδία στα πλαίσια του  προγράμματος INTEREG IVC PROJECT “REGIONAL COOPERATION FOR CRAFTS DEVELOPMENT”.
 24. Έγκριση δαπανών εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου.
 25. Έγκριση δαπανών ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου.
 26. Έγκριση δαπανών μετάβασης αποστολής του Δήμου στην Βαρκελώνη στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος CLUE, από 18 έως 22 Νοεμβρίου 2012.
 27. Οριστική έγκριση λειτουργίας λαϊκής αγοράς στην παραλία Οφρυνίου.
 28. Επιβολή τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων σε βάρος των παραγωγών – επαγγελματιών των λαϊκών αγορών του Δήμου.
 29. Επιβολή τέλους κατάληψης χώρου στους συμμετέχοντες σε υπαίθριες αγορές που δημιουργούνται επ’ ευκαιρία θρησκευτικών εορτών.
 30. Καθορισμός νέας θέσης για μεταφορά περιπτέρου.
 31. Έκδοση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών.
 32. Έκδοση περιοδικού – ενημερωτικού εντύπου του Δήμου Παγγαίου ύστερα από την αριθμ. 145/2012 απόφαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου, για παραπομπή του θέματος στο Δ.Σ..
 33. Περί έγκρισης κατασκευής υπόστεγων σε κοινόχρηστο χώρο έμπροσθεν των καταστημάτων των κ.κ. Ιωσηφίδη Ιωσήφ και Γιαννίκογλου Παναγιώτη, στον οικισμό Ακροποτάμου
 34. Έγκριση της μελέτης – τευχών δημοπράτησης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΝΗΣ” (Αρ. μελ. 1072/2012 ).
 35. Έγκριση Παραλαβής Μελέτης  “ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Β΄ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ”
 36. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΥΑΔΟΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 258.000,00 €.
 37. Έγκριση 1ου ΑΠΕ- και 1ου ΠΚΤΜΝΕ  του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ ” (Αρ. Μελ. 1002/2011 – ΟΠΠΑΧ).
 38. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας συστήματος  παρακολούθησης πλημμυρών  και  έγκαιρης  προειδοποίησης στα πλαίσια της πράξης «JOINT EFFORTS FOR  FLOOD  RISK  MANAGEMENT / JEFMAN»  του  προγράμματος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ  ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  “ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013”
 39. Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας μονάδος “compact” βιολογικού  Κηπιών-Χρυσοκάστρου (Ε.Π. Περιφ. Μακ-Θράκης 2007-2013)
 40. Περί παραχώρησης κατά χρήση ακινήτου για την κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στη Δημοτική Ενότητα Ορφανού του Δήμου Παγγαίου
 41. Επικαιροποίηση μελέτης “ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΦΩΛΕΑΣ”, σύναψη Προγραμματικής σύμβασης με τη Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου και υποβολή πρότασης στην Διαχειριστική Αρχή της ΕΤΤΑΑ\
 42. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ”
 43. Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ”, Προϋπολογισμού 73.000,00€ από τακτικά έσοδα
 44. Περί έγκρισης ηλεκτροδότησης της Ι.Μ. Παναγίας Εικοσιφοίνισσας.
 45. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ ΕΩς ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ»
 46. Έγκριση Πρωτοκόλλων οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ” -κατηγορίες  9 και 1, ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1047/2011 (ΑΠ. Ε.:  13/2012) ΑΝΑΔΟΧΟΙ: “enLogic- ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ν. –ΔΗΜΟΥ Ν. ΟΕ»” , ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΕΣΠΑ (Ε.Π. Μακ-Θράκης 2007-2013)
 47. Έγκριση του 3ου – Τελικού ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ.ΑΥΛΗΣ» (Αριθμ. Μελ. 133/2009).
 48. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΕΩΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ»με αριθμ. μελέτης 9001/2010 πρώην Δήμου Παγγαίου.
 49. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: “ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ” (Αριθμ. Μελ. 1029/2010 ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ).
 50. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013»
 51. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013».
 52. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013».
 53. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013».
 54. Έγκριση μνημονίου (σχεδίου) ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση συνεπειών από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων στο Δήμο.
 55. Έγκριση μνημονίου (σχεδίου) ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών  φαινομένων στο Δήμο.
 56. Έγκριση μνημονίου (σχεδίου) ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων στο Δήμο.
 57. Έκδοση ψηφίσματος επί της πρότασης νόμου για κατάργηση των μνημονίων, του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015, ύστερα από αίτημα που κατέθεσε ο κ.Μπράτσος, κατά την προηγούμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.
 58. Έκδοση ψηφίσματος για την μεταφορά του Ο.Α.Ε.Δ.
 59. Εξέταση αιτήσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

{backbutton}

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο