Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 18.8.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ελευθερούπολη, 13 Αυγούστου 2014

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                         Αριθ.  Πρωτ. : 31186

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                    

 

                                                            

ΠΡΟΣ: 1.-  Το Δήμαρχο

          2.-  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου

          3.-  Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

         Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, τη 18η Αυγούστου 2014, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 19.00 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:  

1.      Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού με διαπραγμάτευση  της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ – ΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

2.      Έγκριση χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Κ/Χ ΣΤΗ Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ» (αρ. μελέτης: 1006/2014).

3.      Έγκριση 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου « ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΚΗΠΙΩΝ».

4.      Συγκρότηση Επιτροπής διαπίστωσης βλαβών, από ανωτέρα βία, στο έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ – ΦΩΛΕΑΣ» (Αριθμός Μελέτης 1031/2011).

5.      Αίτηση των κ. Τσαούση Κυριακής του Ιωάννη και Τόνιτς Ίβα του Ντραγκολιούμπ, για τροποποίηση ερυθράς δρόμου που βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. 273 – Ο.Τ. 274 – Ο.Τ. 275 – Ο.Τ. 280 στη Ν. Πέραμο και στην περιοχή Κορέλκο.

6.      Αίτηση της Κλεισθένης Παυλίδης & Σια Ο.Ε. ,για τροποποίηση ερυθράς δρόμου που βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. 236 – Ο.Τ. 235 στη Ν. Πέραμο και στην περιοχή Κορέλκο.

7.      Γνωμοδότηση για την παραχώρηση από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, του κοινόχρηστου με αριθ. 1162 , έκτασης 4368,80 τ.μ. του Αγροκτήματος Αετοπλαγιάς, Μεσιάς, Αυλής & Χρυσοκάστρου του Δήμου Παγγαίου, στον κ. Τσακαλίδη Γεώργιο, κατοίκου Καβάλας, για αγροτοκτηνοτροφική χρήση.

8.      Λήψη υγειονομικών μέτρων κατά της ζωονόσου «Λιστερίωσης των αιγών» – Καθορισμός ζώνης απομόνωσης μολυσμένης εκμετάλλευσης.

9.      17η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2014.

         

         Ο έκτακτος χαρακτήρας των θεμάτων της συνεδρίασης ,σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) όπως συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14-04-2014) ,στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου, δικαιολογείται για τους παρακάτω λόγους :

  

1.      Η λήψη απόφασης σχετικής με την έγκριση των πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού με διαπραγμάτευση που αφορά την πράξη «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ – ΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»  είναι συγχρηματοδοτούμενη και εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014.

2.      Κρίνεται επείγουσα η χορήγηση παράτασης περαίωσης των έργων καθότι η ημερομηνία περαίωσης έληξε.

3.      Υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη για τη συγκρότηση της Επιτροπής για τη διαπίστωση των βλαβών στο έργο, λόγω έντονων βροχοπτώσεων.

4.      Διευκολύνονται οι δημότες στις σχέσεις τους με άλλες υπηρεσίες (παροχή γνωμοδοτήσεων, εξέταση αιτημάτων τους, κ.λ.π.).

5.      Κρίνεται επείγουσα η λήψη υγειονομικών μέτρων κατά της ζωονόσου «Λιστερίωσης των αιγών».

6.      Για την τακτοποίηση  Κ.Α. εσόδου και εξόδου του προϋπολογισμού, κρίνεται αναγκαία η αναμόρφωση του προϋπολογισμού & του Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2014 (αφορά χρηματοδότηση έργου ΕΣΠΑ).

      

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο