ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ελευθερούπολη, 15/06/2012                                                        Αριθμ. Πρωτ. 28546

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 εδ. γ΄του άρθρου 75 του Ν.3852/2010  (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στην Ελευθερούπολη την 18η του μηνός Ιουνίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00π.μ. για τη συζήτηση του κάτωθι θέματος:

– Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή δημοπρασίας  της υπηρεσίας  με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Παγγαίου»

 Το θέμα κρίθηκε κατεπείγων λόγω του ότι πρέπει να προηγηθεί η συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής πριν από την διεξαγωγή του εν θέματι διαγωνισμού, ο οποίος θα λάβει χώρα τη Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ. στο δημοτικό κατάστημα Παγγαίου στην Ελευθερούπολη. Εκ παραδρομής δεν προηγήθηκε η συγκρότηση της εν λόγω επιτροπής και ευθύς μόλις διαπιστώθηκε η ως άνω παράλειψη καλείται προς συνεδρίαση η οικονομική επιτροπή κατεπειγόντως, προς αποφυγή ματαίωσης ή αναβολής του εν λόγω διαγωνισμού, γεγονός που θα βλάψει σοβαρά τα οικονομικά συμφέροντα του δήμου.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο