Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 28.02.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Ελευθερούπολη  23-02-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                            Αριθμ.Πρωτ.  11117
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: 1.-  Το Δήμαρχο
2.-  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
3.-  Πρόεδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου  2012 και ώρα 19:00 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2012 Δήμου Παγγαίου.
 2. Έγκριση έκτακτης μετάβασης του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβούλου κ. Καλλινικίδη Ανδρέα στην Αθήνα.
 3. Αποδοχή ποσού 65.046,23 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων και κατανομή του στις Σχολικές Επιτροπές.
 4. Ψήφιση σχεδίου Οικονομικής Υποστήριξης για την έκδοση δανείου από το ΤΠΔ.
 5. Εγγραφή του Δήμου Παγγαίου ως συνδρομητή σε εφημερίδες – περιοδικά κ.λ.π. για το έτος 2012.
 6. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου σύμφωνα με την αριθμ. 130/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και την αριθμ.52870/19.12.2011 έγκριση αυτής από το Υπουργείο Εσωτερικών.- Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2012.
 7. Έκδοση ψηφίσματος για το παράρτημα ΙΚΑ Ελευθερούπολης.
 8. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των δύο φύλων Δήμου Παγγαίου.
 9. Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.  Παγγαίου.
 10. Ανάκληση της αριθμ. 406/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ορισμός μέλους Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Π. για πλήρη απασχόληση στην επιχείρηση.
 11. Εκμίσθωση του αριθμ. 829 αγροτεμαχίου έκτασης 13.077 τ.μ. Αναδασμού Παλαιοχωρίου.
 12. Εκμίσθωση των αριθμ. 358, 220 & 164 αγροτεμαχίων (πρώην Σχολικού κλήρου) της Τοπικής Κοινότητας Μελισσοκομείου.
 13. Εκμίσθωση των αριθμ. 728, 366 & 369 αγροτεμαχίων (πρώην Σχολικού κλήρου) της Τοπικής Κοινότητας Μεσιάς.
 14. Εκμίσθωση των αριθμ. 694 β & 736α αγροτεμαχίου της Τοπικής Κοινότητας Νέας Ηρακλίτσας.
 15. Εκμίσθωση του αριθμ. 2334 αγροτεμαχίου της Τοπικής Κοινότητας Μεσορόπης.
 16. Περί εκμίσθωσης των αριθμ. Ο.Τ. 43Α και οικ.01 του Ο.Τ. 43 ρυμοτομικού σχεδίου Ν.Ηρακλίτσας έκτασης 5.398,77 τ.μ. και 5.619,20 τ.μ. αντίστοιχα.
 17. Συζήτηση επανεξέτασης της τιμολογιακής πολιτικής στα θέματα ύδρευσης και αποχέτευσης, ύστερα από αίτημα των συμβούλων της μειοψηφίας.
 18. Συζήτηση περί μείωσης των δαπανών μέσω περιορισμού αριθμού ειδικών συμβούλων και αμειβομένων αιρετών, ύστερα από αίτημα των συμβούλων της μειοψηφίας.
 19. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ” με αριθμ. Τεχνικής μελέτης 15/2009 Δήμου Ελευθερών.
 20. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΙΤΣΑΣ” με αριθμ. Τεχ. Μελ.4019/2010 Δήμου Ελευθερών
 21. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΙΤΣΑΣ” με αριθμ. Τεχ. Μελ. 4021/2010 Δήμου Ελευθερών
 22. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Κ.Α.Π.Η. Δ.Δ. ΦΩΛΙΑΣ” με αριθμ. τεχνικής μελέτης 21/2008  Δήμου Ελευθερών
 23. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής  του έργου: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ” με αριθμ. Τεχνικής μελέτης 4026/2009 Δήμου Ελευθερών.
 24. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής  του έργου: “ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Δ. ΟΦΡΥΝΙΟΥ” με αριθμ. Τεχνικής μελέτης 23/2010 Δήμου Ορφανού.
 25. Έγκριση παραλαβής μελέτης με τίτλο:” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ” (Δ.Ε. ΠΑΓΓΑΙΟΥ)».
 26. Οριστική διάλυση της σύμβασης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)» με αριθμ. Τεχν.μελέτης 4024/2009 Δήμου Ελευθερών.
 27. Περί έγκρισης υποβολής πρότασης με τίτλο:“Prehistoric & Contemporary Interventions in the Landscape: Rock Art & Visual Arts” στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του προγράμματος ENPI CBC MED.
 28. Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου για την υποβολή πρότασης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΙΩΝ ΚΑΙ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ” για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΕΠ Α.Μ.Θ. 2007 – 2013 (Πρόσκληση 73η).
 29. Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου για την υποβολή πρότασης του έργου “ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ” για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΕΠ Α.Μ.Θ. 2007 – 2013 (Πρόσκληση 73η).
 30. Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου για την υποβολή πρότασης του έργου “ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΦΩΛΕΑΣ” για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΕΠ Α.Μ.Θ. 2007 – 2013 (Πρόσκληση 73η).
 31. Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου για την υποβολή πρότασης του έργου “ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΗΨΟΥ ΜΕ ΤΗ Μ.Ε.Λ ΟΡΦΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ Μ.Ε.Λ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ” για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΕΠ Α.Μ.Θ. 2007 – 2013 (Πρόσκληση 73η).
 32. Εξέταση αιτήσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο