Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 18.06.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                      

                                Ελευθερούπολη, 17/06/2015
Αριθμ. Πρωτ.  
17508

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

    

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 εδ. γ΄του άρθρου 75 του Ν.3852/2010  (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) σας καλούμε σε  έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στην Ελευθερούπολη την 18η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015  ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη  και ώρα 08:30π.μ.  για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

 Αναστολή ισχύος της διακήρυξης και διεξαγωγής της σχετικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του «Εκτροφείου πτερωτών θηραμάτων» που βρίσκεται στο αγρόκτημα Ακροβουνίου της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερούπολης, ιδιοκτησίας του Δήμου Παγγαίου

 Κατάρτιση εκ νέου των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του «Εκτροφείου πτερωτών θηραμάτων» που βρίσκεται στο αγρόκτημα Ακροβουνίου της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερούπολης, ιδιοκτησίας του Δήμου Παγγαίου

Τα θέματα πρέπει να συζητηθούν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι από την αναβολή συζήτησής τους θίγονται τα συμφέροντα του δήμου «αμέσως και σπουδαίως».

Είναι απαραίτητη η άμεση λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων, διότι προέκυψε ανάγκη τροποποίησης των όρων διακήρυξης της υπό διενέργεια δημοπράτησης και επομένως θα πρέπει να αναβληθεί η διεξαγωγής της και η προκειμένου να προχωρήσει η σχετική διαδικασία εκμίσθωσης του εν θέματι χώρου θα πρέπει να καταρτιστούν εκ νέου όροι δημοπράτησης αυτού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο