Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 29.12.2015 – Έκτακτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                      

                                Ελευθερούπολη, 29/12/2015
Αριθμ. Πρωτ.  
40764

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

    

         Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 εδ. γ΄του άρθρου 75 του Ν.3852/2010  (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) σας καλούμε σε  έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στην Ελευθερούπολη σήμερα την 29η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30π.μ. για τη συζήτηση του κάτωθι θέματος:

   Περί έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

Το θέμα πρέπει να συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι από την αναβολή συζήτησής τους θίγονται τα συμφέροντα του δήμου «αμέσως και σπουδαίως».

Είναι απαραίτητη η άμεση λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος, διότι πρέπει να επισπευστούν οι διαδικασίες συμβασιοποίησης του εν λόγω έργου (έγκριση πρακτικών, έγκριση Δικαιολογητικών μειοδότη κλπ.) προκειμένου οι δαπάνες του, να μεταφερθούν ως επιλέξιμες, στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020, κατά τα προβλεπόμενα στο αρ. πρωτ. 4600/19-10-2015 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. του προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020», ήτοι : “…… Επισημαίνεται ότι προκειμένου τα έργα ή επενδυτικά σχέδια που μεταφέρονται ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο νέο Πρόγραμμα να είναι επιλέξιμα, θα πρέπει να έχει υποβληθεί από τον δικαιούχο, εκκαθαριστεί και πληρωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τουλάχιστον ένα αίτημα πληρωμής, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται (διαδικασίες, ποσοστό δαπανών, κλπ.) στο θεσμικό πλαίσιο του εκάστοτε Μέτρου ή Δράσης μέχρι τις 31/12/2015……

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο