Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 27.02.2016 – Έκτακτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                      

Ελευθερούπολη, 27/02/2016
Αριθμ. Πρωτ.   4269

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

    

         Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 εδ. γ΄του άρθρου 75 του Ν.3852/2010  (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) σας καλούμε σε  έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στην Ελευθερούπολη σήμερα την 27η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 16:00 για τη συζήτηση του κάτωθι θέματος:

   6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2016

Το θέμα πρέπει να συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι από την αναβολή συζήτησής τους θίγονται τα συμφέροντα του δήμου «αμέσως και σπουδαίως».

Είναι απαραίτητη η άμεση λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος, διότι αφορά την έλευση μεγάλου αριθμού προσφύγων στο Δήμο Παγγαίου και την αντιμετώπιση κάθε δαπάνης απαραίτητης για την προσωρινή στέγαση, σίτιση, εξασφάλιση ειδών πρώτης ανάγκης, ειδών άμεσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καθώς και κάθε είδους προμήθεια και υπηρεσία που κρίνεται απαραίτητη γι’ αυτούς.    

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο