Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 21.03.2016 – Έκτακτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                      

Ελευθερούπολη, 18/03/2016 
Αριθμ. Πρωτ.   5902
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου    

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 εδ. γ΄του άρθρου 75 του Ν.3852/2010  (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) σας καλούμε σε  έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στην Ελευθερούπολη σήμερα την 21η του μηνός Μαρτίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 08:30π.μ.  για τη συζήτηση του κάτωθι θέματος:

-Εξέταση ένστασης της ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε., υποβληθείσα προς το Δήμο Παγγαίου, κατά των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση της πράξης με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»    

Το θέμα κρίθηκε κατεπείγων λόγω του ότι, ο διαγωνισμός διενέργειας της πράξης με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» είναι προγραμματισμένος, βάση της αριθμ. 5491/15.03.2016 περίληψη διακήρυξης Δημάρχου, για τις 22 Μαρτίου 2016 και δεδομένου ότι την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016 κατετέθη ένσταση κατά των όρων διακήρυξης της ανωτέρω πράξης, θα πρέπει η προϊσταμένη αρχή, δηλαδή η οικονομική επιτροπή, να αποφανθεί επί της εν λόγω ένστασης, βάση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του Π.Δ. 28/80.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο