Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 18.06.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελευθερούπολη, 17/06/2015
Αριθμ. Πρωτ.
17508

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 εδ. γ΄του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στην Ελευθερούπολη την 18η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 08:30π.μ. για τη συζήτηση του κάτωθι θέματος:

  • Τροποποίηση της αριθμ. 145/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, [Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του «Εκτροφείου πτερωτών θηραμάτων» που βρίσκεται στο αγρόκτημα Ακροβουνίου της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερούπολης, ιδιοκτησίας του Δήμου Παγγαίου] ως προς το άρθρο 2 αυτής.

Το θέμα πρέπει να συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι από την αναβολή συζήτησής του θίγονται τα συμφέροντα του δήμου «αμέσως και σπουδαίως».

Είναι απαραίτητη η άμεση λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος, διότι ο προς εκμίσθωση χώρος απαιτεί κάποιες παρεμβάσεις, οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν εντός σύντομου χρονικού διαστήματος προκειμένου να καταρτιστεί η διακήρυξη βάση της οποίας θα πραγματοποιηθεί η δημοπρασία για την εν θέματι εκμίσθωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο