Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 14.12.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                Ελευθερούπολη, 10/12/2015
Αριθμ. Πρωτ.  38853

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 14 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2015 του Δ. Παγγαίου
Θέμα 2ο Περί ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ »
Θέμα 3ο Έλεγχος δικαιολογητικών 1ου μειοδότη εν όψει της υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΕΛΚΟ ΤΗΣ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ»
Θέμα 4ο Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών αυτών για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης [άρθρο 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α] για το έτος 2016
Θέμα 5ο Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων (για τη διενέργεια πρόχειρου & ανοικτού διαγωνισμού) για το έτος 2016
Θέμα 6ο Δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ Δήμου Παγγαίου και του Αναστάσιου Κακουλίδη του Ελευθερίου
Θέμα 7ο Λήψη απόφασης επί αιτήματος για δικαστική εκπροσώπηση αιρετού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο