Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 10.02.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                Ελευθερούπολη, 05/02/2016
Αριθμ. Πρωτ.  2518

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 10 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2016 του Δ. Παγγαίου
Θέμα 2ο Γενική 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2016
Θέμα 3ο Περί έγκρισης παραλαβής μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»
Θέμα 4ο Περί έγκρισης Πρακτικού Ι διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (2016-2017)» και εξέταση της κατατεθείσας ένστασης επ’ αυτού
Θέμα 5ο Περί έγκρισης Πρακτικού ΙΙ διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου Δήμου Παγγαίου»
Θέμα 6ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναπροσαρμογή ανταποδοτικού τέλους προστασίας του περιβάλλοντος / καθαριότητας και  ευπρεπισμού / ασφάλειας αιγιαλού και παραλίας του Δήμου Παγγαίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο