Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 10.02.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                      

                                Ελευθερούπολη, 06/02/2015
Αριθμ. Πρωτ.  3311

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 10 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2015 του Δ. Παγγαίου
Θέμα 2ο Τροποποίηση της αριθμ. 256/2013 (Σύνταξη – προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2010  (Ισολογισμός – Απολογισμός – Αποτελέσματα Χρήσης) πρώην Δήμου Παγγαίου) απόφασης της Οικ. Επιτροπής και της έκθεσης διαχείρισης, σύμφωνα με τις τελικές διορθώσεις του ελέγχου από τους Ορκωτούς Λογιστές
Θέμα 3ο Περί εξέτασης του Πρακτικού ΙΙΙ του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» καθώς και των κατατεθεισών ενστάσεων επ’ αυτού
Θέμα 4ο Έγκριση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου Δήμου Παγγαίου»
Θέμα 5ο Έγκριση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ»
Θέμα 6ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης, των όρων διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τορναδόρου – Μηχανουργείου» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης
Θέμα 7ο Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή δημοπρασίας  της υπηρεσίας  με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τορναδόρου – Μηχανουργείου»
Θέμα 8ο Περί εκτελέσεως του έργου «Συντήρηση δημοτικών υποδομών Τ.Κ. Κοκκινοχώματος», πρ/σμού 7.000,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα
Θέμα 9ο Περί εκτελέσεως του έργου «Συντήρηση δημοτικών υποδομών Τ.Κ. Ελευθερών», πρ/σμού 7.000,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα
Θέμα 10ο Περί εκτελέσεως του έργου «Συντήρηση δημοτικών υποδομών Τ.Κ. Ελαιοχωρίου», πρ/σμού 5.800,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα
Θέμα 11ο Περί εκτελέσεως του έργου «Συντήρηση δημοτικών υποδομών Τ.Κ. Αντιφιλίππων», πρ/σμού 7.000,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα
Θέμα 12ο Περί εκτελέσεως του έργου «Συντήρηση δημοτικών υποδομών Τ.Κ. Ελευθερούπολης», πρ/σμού 7.000,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα
Θέμα 13ο Περί εκτελέσεως του έργου «Συντήρηση δημοτικών υποδομών Τ.Κ. Μεσιάς», πρ/σμού 7.000,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα
Θέμα 14ο Περί εκτελέσεως του έργου «Συντήρηση δημοτικών υποδομών Τ.Κ. Ακροποτάμου», πρ/σμού 7.000,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα
Θέμα 15ο Περί εκτελέσεως του έργου «Συντήρηση δημοτικών υποδομών Τ.Κ. Ποδοχωρίου», πρ/σμού 7.000,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα
Θέμα 16ο Περί εκτελέσεως του έργου «Συντήρηση δημοτικών υποδομών Τ.Κ. Γεωργιανής», πρ/σμού 7.000,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα
Θέμα 17ο Περί εκτελέσεως του έργου «Συντήρηση δημοτικών υποδομών Τ.Κ. Μελισσοκομείου», πρ/σμού 6.000,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα
Θέμα 18ο Περί εκτελέσεως του έργου «Συντήρηση δημοτικών υποδομών Τ.Κ. Παλαιοχωρίου», πρ/σμού 6.000,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα
Θέμα 19ο Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση των αριθμ. αγροτεμαχίων α) 100, έκτασης 15.829τ.μ. επί του συνολικού εμβαδού των 28.837τ.μ. και β) 101, έκτασης 3.021,57τ.μ. επί συνολικού εμβαδού των 3.447,19τμ, που βρίσκονται στο αγρόκτημα Κοκκινοχώματος της Τοπικής Κοινότητας Κοκκινοχώματος
Θέμα 20ο Λήψη απόφασης επί αιτήματος για δικαστική εκπροσώπηση αιρετών
Θέμα 21ο Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου για την πληρωμή Προνοιακού Επιδόματος οικ. έτους 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

Κατεβάστε από εδώ το αρχείο της πρόσκλησης (.pdf)

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο