Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 07.03.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                Ελευθερούπολη, 03/03/2016
Αριθμ. Πρωτ.  4645

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 07 Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2016 του Δ. Παγγαίου
Θέμα 2ο 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2016
Θέμα 3ο Περί έγκρισης παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Υδραυλική Μελέτη για την προσωρινή οριοθέτηση (άρθρο 5, παράγραφος 2 του Νόμου 4258/2004, ΦΕΚ 94 Α΄/14.04.2014) τμήματος του ρέματος που διέρχεται μεταξύ των τεμαχίων 263 και 265, Ο.Τ. 42 της Τοπικής Κοινότητας Οφρυνίου»
Θέμα 4ο Περί έγκρισης του Πρακτικού I διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017» και εξέταση των κατατεθεισών ενστάσεων επ’ αυτού
Θέμα 5ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης, των όρων διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης
Θέμα 6ο Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή δημοπρασίας  της υπηρεσίας  με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»
Θέμα 7ο Έγκριση ή μη επειγουσών πρόσθετων εργασιών στα πλαίσια του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.3669/2008.  
Θέμα 8ο Έγκριση της υπ΄αριθμ. 4652/2016 Απόφασης Δημάρχου περί απ΄ευθείας ανάθεσης προμήθειας με τίτλο «Ειδών παντοπωλείου – τροφίμων και συναφών ειδών», στην Γουντσίδης Α.Ε., λόγω κατεπείγουσας ανάγκης
Θέμα 9ο Έγκριση της υπ΄αριθμ. 4654/2016 Απόφασης Δημάρχου περί απ΄ευθείας ανάθεσης προμήθειας με τίτλο «Ειδών οικιακής χρήσης», στην HomeplusΠαυσανίας, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης
Θέμα 10ο Έγκριση της υπ΄αριθμ. 4655/2016 Απόφασης Δημάρχου περί απ΄ευθείας ανάθεσης προμήθειας με τίτλο «Ειδών οικιακής χρήσης», στον Νικόλαο Χωλίδη, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης
Θέμα 11ο Έγκριση της υπ΄αριθμ. 4656/2016 Απόφασης Δημάρχου περί απ΄ευθείας ανάθεσης προμήθειας με τίτλο «Φαρμακευτικό και παραφαρμακευτικό υλικό», στην Κοτσαμπασάκος Ιωάννης Συστεγασμένα Φαρμακεία Π. Κοτσαμπασάκος, Ι. Κοτσαμπασάκος Ο.Ε, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης
Θέμα 12ο Έγκριση της υπ΄αριθμ. 4657/2016 Απόφασης Δημάρχου περί απ΄ευθείας ανάθεσης υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία Καθαριότητας και συναφών υπηρεσιών», στην Νικόλαο Νικολαϊδη CLEANINGSERVICESΝικόλαος Νικολαϊδης & ΣΙΑ Ο.Ε. Καθαρισμοί Απολυμάνσεις Γενικές Κατασκευαστικές εργασίες & Είδη Καθαριότητας, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης
Θέμα 13ο Έγκριση της υπ΄αριθμ. 4658/2016 Απόφασης Δημάρχου περί απ΄ευθείας ανάθεσης προμήθειας με τίτλο «Φαρμακευτικό και παραφαρμακευτικό υλικό», στην Στρατηλάτη Παρασκευή, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης
Θέμα 14ο Έγκριση της υπ΄αριθμ. 4660/2016 Απόφασης Δημάρχου περί απ΄ευθείας ανάθεσης προμήθειας με τίτλο «Ειδών παντοπωλείου – τροφίμων και συναφών ειδών», στην Μπατζέρης Α. Τρόφιμα και Είδη Κυνηγιού Αντώνιος Κ.Μπατζέρης, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο