Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 05.05.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                      

                                Ελευθερούπολη, 05/05/2016
Αριθμ. Πρωτ.   9684

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

    

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 εδ. γ΄του άρθρου 75 του Ν.3852/2010  (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) σας καλούμε σε  έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στην Ελευθερούπολη σήμερα την 05η του μηνός Μαΐου  του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00  για τη συζήτηση του κάτωθι θέματος:

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος Κ.Α. εξόδων του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2016 του Δ. Παγγαίου για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός αιγιαλού και παραλίας Δ.Ε. Ελευθερών με μηχανοκίνητα μέσα»

    

Το ανωτέρω θέμα  πρέπει να συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι από την αναβολή συζήτησής τους θίγονται τα συμφέροντα του δήμου «αμέσως και σπουδαίως».

Κρίνεται  απαραίτητη η άμεση λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος διότι οφείλουμε να προβούμε στον έγκαιρο προγραμματισμό όλων των απαραίτητων ενεργειών προκειμένου να παραδώσουμε καθαρές ακτές στους πολυάριθμους επισκέπτες του Δήμου Παγγαίου λόγω του επερχόμενου θέρους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο