Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 05.02.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελευθερούπολη, 31/01/2014
Αριθμ. Πρωτ.
3584

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 05 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2014 του Δ. Παγγαίου
Θέμα 2ο Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (πρώην σφαγείου) που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ελευθερών
Θέμα 3ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης και των όρων διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός Γραφείων για το 2014»
Θέμα 4ο Έγκριση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια compact μονάδας βιολογικού καθαρισμού λυμάτων Δ.Δ. Κηπιών και Χρυσοκάστρου»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο