Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 04.04.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελευθερούπολη, 31/03/2014
Αριθμ. Πρωτ. 12591

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 4 Απριλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2014 του Δ. Παγγαίου
Θέμα 2ο Ανάκληση της αριθμ. 15/2014 απόφασης της Ο.Ε. (Έγκριση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια compact μονάδας βιολογικού καθαρισμού λυμάτων Δ.Δ. Κηπιών και Χρυσοκάστρου»), ακύρωση διαγωνισμού και έγκριση των νέων όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια compact μονάδας βιολογικού καθαρισμού λυμάτων Δ.Δ. Κηπιών και Χρυσοκάστρου»
Θέμα 3ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης και των όρων διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρολογείου για το 2014-2015» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης
Θέμα 4ο Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή δημοπρασίας της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρολογείου για το 2014-2015»
Θέμα 5ο Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Σωλήνων & Υδραυλικών Εξαρτημάτων»
Θέμα 6ο Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών»
Θέμα 7ο Περί έγκρισης των πρακτικών διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός γραφείων για το έτος 2014» και εξέταση της κατατεθείσας ενστάσεως επ΄ αυτού
Θέμα 8ο Περί έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση κ.χ. στην Δ.Ε. Ορφανού» (αρ. μελ. 1006/ 2014)
Θέμα 9ο Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (καφενείο) που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ν. Ηρακλείτσας
Θέμα 10ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης και των όρων διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 3 στον Δήμο Παγγαίου (συμπεριλαμβανομένων και αυτών του πρώην Δ. Πιερέων)» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης
Θέμα 11ο Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή δημοπρασίας της υπηρεσίας με τίτλο «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 3 στον Δήμο Παγγαίου (συμπεριλαμβανομένων και αυτών του πρώην Δ. Πιερέων)»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο