Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 17.10.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελευθερούπολη, 11/10/2013
Αριθμ. Πρωτ. 41872

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 17 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2013 του Δ. Παγγαίου
Θέμα 2ο Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Γ΄ τριμήνου οικ. έτους 2013 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου
Θέμα 3ο Σύνταξη του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) που αφορά τον Δήμο Παγγαίου έτους 2014» και υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο
Θέμα 4ο Τροποποίηση σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικονομικού έτους 2014
Θέμα 5ο Περί επανέγκρισης των όρων διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών και της συγγραφής υποχρεώσεων της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού ακτών» (αρ. μελ. 1004/2013)
Θέμα 6ο Έγκριση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γραφίτη για το έτος 2013-2014»
Θέμα 7ο Έγκριση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Δράσεις Αστικής Αναζωογόνησης Δήμου Παγγαίου – Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος Δημ. Κτιρίων»
Θέμα 8ο Περί επανεξέτασης του Πρακτικού Ι του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»
Θέμα 9ο Περί εκτελέσεως του έργου: «Συντήρηση περιβάλλοντος χώρου μνημείου πεσόντων στο ΔΔ Μυρτοφύτου» πρ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από πιστώσεις ΣΑΤΑ
Θέμα 10ο Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κοπή και διάθεση δένδρων λεύκης για ξυλεία
Θέμα 11ο Λήψη απόφασης επί αιτήματος για δικαστική εκπροσώπηση αιρετού
Θέμα 12ο Περί έγκρισης του Πρακτικού 4 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών και λήψης απόφασης επί των τεχνικών προσφορών αναφορικά με τον διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών πρόληψης υγείας» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»
Θέμα 13ο Περί έγκρισης του Πρακτικού της υπηρεσίας Οργάνωση Ομάδων Συμβουλευτικής Υποστήριξης (workshops) –Αγωγή Υγείας σε σχολεία στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Πρότυπο ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης υγείας στο Δήμο Παγγαίου»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Συνημμένα Αρχεία:

1. Πρόσκληση (.pdf)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο