Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 13.11.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελευθερούπολη, 09/11/2012
Αριθμ. Πρωτ.
47686

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 13η του μηνόςΝοεμβρίου έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

 

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2012 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Άσκηση ενδίκου βοηθήματος της αίτησης αναθεώρησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της αριθμ. 3017/2012 απόφασης του VI  Τμήματος  του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Θέμα 3ο

Περί έγκρισης των πρακτικών διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης -Συντονισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Πρότυπο ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης υγείας στο Δήμο Παγγαίου»

Θέμα 4ο

Περί έγκρισης των πρακτικών διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Regional Cooperation for Crafts Development»

Θέμα 5ο

Περί έγκρισης των πρακτικών διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρολογείου»

Θέμα 6ο

Περί έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο ΄΄Προμήθεια συστήματος παρακολούθησης πλημμυρών και έγκαιρης προειδοποίησης στα πλαίσια της πράξης «JOINT EFFORTS FOR FLOOD RISK MANAGEMENT / JEFMAN» του προγράμματος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» 2007-2013΄΄ και εξέταση των κατατεθεισών ενστάσεων επ΄ αυτού

Θέμα 7ο

Περί έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού του έργου  «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

Θέμα 8ο

Ορισμός νέας ημερομηνίας για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού του έργου  «ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΑ Δ.Δ. ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»   (αρ. μελ. 1067/ 2012)

Θέμα 9ο

Έλεγχος δικαιολογητικών 1ου μειοδότη εν όψει της υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου «Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Δ.Δ. Κηπιών και Χρυσοκάστρου» (αρ. μελ. 1012/2010)

Θέμα 10ο

Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για τη μελέτη ΄΄ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ΄΄

Θέμα 11ο

Έγκριση τευχών δημοπράτησης και των όρων διακήρυξης της μελέτης με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Παγγαίου»

Θέμα 12ο

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (διαμέρισμα) της Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερούπολης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο