Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 30.01.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ελευθερούπολη, 29/01/2014
Αριθμ. Πρωτ.
3165

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 30η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30π.μ. για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο Ανάκληση της αριθμ. 59/2013 απόφασης της Ε.Π.Ζ. λόγω λήξης ισχύος της και εκ νέου λήψη απόφασης χορήγησης ή μη προέγκρισης για ίδρυση επιχείρησης ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ της ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ που βρίσκεται στην Τ.Κ. ΚΑΡΙΑΝΗΣ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου

Το θέμα πρέπει να συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι από την αναβολή συζήτησής του θίγονται τα συμφέροντα του δήμου και του δημότη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο