Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 26.08.2015 – Έκτακτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ελευθερούπολη,  26/08/2015
Αριθ.  Πρωτ. : 26197

ΠΡΟΣ:
1.    Το Δήμαρχο Παγγαίου
2.    Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
3.    Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την 26η Αυγούστου 2015, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00 για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

  1. Ανάκληση της αριθ. 409/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης χρονικής διάρκειας μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών (άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 2738/99)».

2.    20η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Παγγαίου.

3.    Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης χρονικής διάρκειας μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών (άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 2738/99).

Τα ανωτέρω  θέματα πρέπει να συζητηθούν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι από την αναβολή συζήτησής των θίγονται τα συμφέροντα του δήμου «αμέσως και σπουδαίως».

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

(α) κατά την λήψη της αριθ. 409/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου, για τις δαπάνες μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού, δεν είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2015 ενίσχυση στους Κ.Α. 20.6041.001 και 20.6054.001 ώστε να είναι εξασφαλισμένες και επαρκείς για το έτος 2015,

(β) για τις δαπάνες μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού, στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2015, είναι απαραίτητη η  ενίσχυση στους Κ.Α. 20.6041.001 και 20.6054.001 ώστε να είναι εξασφαλισμένες και επαρκείς για το έτος 2015,

(γ) δεν έγινε πρόσληψη οδηγών με δίπλωμα Γ΄ και Ε΄ κατηγορίας μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, παρά μόνο οδηγοί κλάδου ΔΕ κλητήρων οδηγών με δίπλωμα Β΄ κατηγορίας, οι οποίοι δυστυχώς δεν μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα οδηγού απορριμματοφόρου,

δ) σήμερα ο μηχανοκίνητος στόλος του Δήμου Παγγαίου επανδρώνεται με σαφώς μικρότερο αριθμό οδηγών από αυτούς που πραγματικά χρειάζεται ώστε να λειτουργήσει ομαλά η υπηρεσία καθαριότητας,

(ε) λήγει η σύμβαση αποκομιδής απορριμμάτων δημοτικής ενότητας Ελευθερών και Ορφανού από την ανάδοχη ιδιωτική εταιρεία enact,

είναι απαραίτητη η άμεση λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας και κατά συνέπεια του Δήμου Παγγαίου, με την πρόσληψη δεκαπέντε (15) διμήνων με την ειδικότητα οδηγού με δίπλωμα Γ΄ και Ε’ κατηγορίας για κάλυψη εποχιακών αναγκών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Συνημμένα Αρχεία:

1. Πρόσκληση (.pdf)

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο