Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 18.09.2015 – Έκτακτη

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ελευθερούπολη, 18/09/2015
Αριθ.  Πρωτ. : 29226

ΠΡΟΣ:
1.    Το Δήμαρχο Παγγαίου
2.    Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την 18η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1. Περί Αποδοχής της Απόφασης Ένταξης της πράξης “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ”  (προϋπολογισμός 300.000,00 € πιστώσεις του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013» Π.Α.Α.) και των ειδικών όρων αυτής, εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου να υπογράψει τη σύμβαση με την ΑΝΚΑ ΑΑΕ ΟΤΑ – 24η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού έτους 2015 Δήμου Παγγαίου.

Το ανωτέρω  θέμα πρέπει να συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι από την αναβολή συζήτησής του θίγονται τα συμφέροντα του δήμου «αμέσως και σπουδαίως».

Είναι απαραίτητη η άμεση λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος, διότι το ανωτέρω έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο και θα πρέπει να τηρηθούν οι προθεσμίες ολοκλήρωσης της πράξης σύμφωνα με την απόφαση ένταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

{backbutton}

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο