Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 15.12.2015

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ελευθερούπολη,  11/12/2015
Αριθ.  Πρωτ. : 39141

 

ΠΡΟΣ:
1.    Το Δήμαρχο Παγγαίου
2.    Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
3.    Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την 15η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:00 για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1.    Εξέταση της αριθ. 36782/20-11-2015 αιτήσεως με θέμα «Περί παραχωρήσεως του Δασικού χωριού Παγγαίου στην υπό σύσταση ΚΟΙΝ. ΣΕΠ με την επωνυμία ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ.

2.    Εξέταση της αριθ. 36164/16-11-2015 αιτήσεως της κ. Λαζαρίδου Σοφίας του Βασιλείου με θέμα «Μονομερής Παράταση του χρόνου μίσθωσης».

3.    Περί έγκρισης μείωσης μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων κατόπιν σχετικών αιτήσεων των μισθωτών.

4.    Περί έγκρισης επιστροφής ποσού λόγω λανθασμένης χρέωσης.

5.    Περί έγκρισης διαγραφής του υπ’ αριθ. 749/19-10-2015 βεβαιωτικού καταλόγου και επαναβεβαίωσή του με το ορθό ποσό μετά από συμψηφισμό των λανθασμένων εισπράξεων.

6.    Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σε δημοπρασία.

7.    Περί έγκρισης ή μη ανανέωσης της παραχώρησης από τον ΟΑΕΔ προς τον Δήμο των καταστημάτων και της αίθουσας συγκεντρώσεως, ως επίσης της χρήσης των  κατά χρήση αυτών των ακινήτων.

8.    Ανάκληση της αριθ. 533/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου λόγω μη προσκόμισης συμφωνητικού υπομίσθωσης.

9.    Αποζημίωση επικειμένων της Πράξης Εφαρμογής Τ.Κ. Ν. Ηρακλείτσας.

10.Γενική 31η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Παγγαίου.

11.Αποδοχή χρηματοδότησης για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των  συνεργείων που απασχολήθηκαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 (Μέρος) – 32η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Παγγαίου.

12.Αποδοχή επιπλέον ποσού από τα προϋπολογισθέντα και απόδοση στις σχολικές επιτροπές για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης – 33η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου, οικονομικού έτους 2015.

13.Έγκριση γινόμενων δαπανών μετάβασης αποστολής εκπροσώπων του Δήμου Παγγαίου στην Οδησσό της Ουκρανίας στα πλαίσια της διακρατικής Πράξης ExcellenceinPublicSector.

14.Έγκριση των γενομένων δαπανών εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 2015 στο Δήμο Παγγαίου.

15.Διάθεση ποσού 730.753,66€, στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Δήμους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3756/2009.

16.Καθορισμός τελών Νεκροταφείων στο Δήμο Παγγαίου.

17.Επιβολή τελών Κοινοχρήστων Χώρων στο Δήμο Παγγαίου.

18.Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Παγγαίου.

19.Έγκριση της αριθ. 62/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου που αφορά «Έγκριση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας έτους 2016)».

20.Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2015 απόφασης  του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΠΑΓΓΑΙΟ Α.Ε.», που αφορά « Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 της ΠΑΓΓΑΙΟ Α.Ε ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ».

21.Έγκριση της αριθ. 132/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου που αφορά «Ορθή επανάληψη της αριθ. 97/2015 απόφασης της Κ.Ε.Δ.Η.Π σχετικά με  την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Η.Π».

22.Έγκριση της αριθ. 133/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου που αφορά «Έγκριση και ψήφιση της 7ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Η.Π οικον. έτους 2015 και ψήφιση ανάλογων πιστώσεων σε Κ.Α εξόδων του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον. έτους 2015».

23.Έγκριση της αριθ. 138/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου που αφορά «Κατάρτιση και ψήφιση  προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικονομικού έτους 2016».

24.Έγκριση της αριθ. 144/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου που αφορά «Έγκριση και ψήφιση της 8ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Η.Π οικονομικού έτους 2015, και ψήφιση ανάλογων πιστώσεων σε Κ.Α εξόδων του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ».

25.Έγκριση διενέργειας της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017», (διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού), αρ. μελέτης 1069/2015.

26.Έγκριση διενέργειας της πράξης «Προμήθεια Γραφικής Ύλης Δήμου Παγγαίου».

27.Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης χρονικής διάρκειας μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών (άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 2738/99).

28.Προσωρινή Ακινησία Οχημάτων Δήμου Παγγαίου και εξουσιοδότηση υπαλλήλου για περαίωση της διαδικασίας.

29.Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ (Αρ. μελ. 1070/2011 ΟΠΣ 376114).

30.Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε:  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ» (Αρ. Μελ.1079/2013).

31.Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ πίνακα και 2ου  ΠΚΤΝΜΕ του έργου: “Ανάπλαση Παραλιακού Πεζοδρόμου Παλαιού Οικισμού Ν. Ηρακλείτσας”.

32.Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου: “Βελτίωση Οδοποιίας οδικού τμήματος από Εγνατία έως Επαρχιακή οδό Ελαιοχωρίου – Φωλιάς”.

33.Εξέταση χορήγησης  2ης παράτασης περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ στις τ.κ. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (Αριθμός Μελέτης:  1059/2014 – Προϋπολογισμός  : 490.000,00 €). 

34.Εξέταση χορήγησης 2ης παράτασης περαίωσης εργασιών του ενταγμένου στη ΣΑΕΠ 031/8 έργου με τίτλο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΦΩΛΙΑΣ».

35.Εξέταση χορήγησης 3ης παράτασης περαίωσης του έργου «Aντικατάσταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Ελευθερούπολης», της πράξης με Κωδ. ΟΠΣ.296513» (Αριθμός Μελέτης:  1013/2009 – Προϋπολογισμός  : 3.923.700 €). 

36.Εξέταση χορήγησης  παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου: “ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΦΩΛΗΑΣ – ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ”.

37.Εξέταση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου: “Ανάπλαση Παραλιακού Πεζοδρόμου Παλαιού Οικισμού Ν. Ηρακλείτσας”.

38.Γνωμοδότηση για την υδραυλική μελέτη οριοθέτησης τμήματος χειμάρρου σε υπό    πολεοδόμηση περιοχή της Παραλίας Οφρυνίου.  

39.Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 28/2012 Απόφασης Δ.Σ. Παγγαίου περί τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 65 στον οριοθετημένο (85450/18-12-1986 Απ. Νομ. Καβάλας / ΦΕΚ 72Δ/17-02-1987) οικισμό των Δωματίων του Δήμου Παγγαίου ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακός (19-10-1978 Π.Δ. / ΦΕΚ 594Δ’/ 13-11-1987).

40.Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του Έργου: “Ανόρυξη αρδευτικής στη θέση Πλατάνι Ορφανού και Ακροποτάμου”.

41.Ορισμός ελεγκτικού οργάνου του Δήμου Παγγαίου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων.

42.Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Παγγαίου στην Α/θμια και στην Β/θμια επιτροπή αμπελοοινικών θεμάτων στο Νομό Καβάλας.

43.Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου μετά του αναπληρωματικού  του για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή παραλαβής παρερχομένων υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου για το έτος 2016.

44.Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών αυτών για την παραλαβή υλικών  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.-ΟΤΑ για το έτος 2016.              

45.Συγκρότηση επιτροπής προμήθειας ανταλλακτικών κ.λ.π. για την επισκευή μηχανημάτων του Δήμου, για το έτος 2016.

46.Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασιών για την εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου για το έτος 2016.    

47.Σύσταση επιτροπής για την παραλαβή έργων αξίας κάτω των 5.869,41€, άνευ ΦΠΑ, αποτελούμενη από δύο δημοτικούς συμβούλους για το έτος 2016.

48.Γνωμοδότηση για την παραχώρηση, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κατεχόμενου τμήματος του υπ’ αρίθμ. κοινόχρηστου αγροτεμαχίου 2083κ εκτάσεως 319.77 τ.μ. στο Αγρόκτημα Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου στον κ. Χάιτα Γεώργιο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

{backbutton}

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο