Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 14.10.2015 – Τακτική

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                 Ελευθερούπολη,  09 /10/2015
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               Αριθ.  Πρωτ. : 31867

 

ΠΡΟΣ:

1.    Το Δήμαρχο Παγγαίου
2.    Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
3.    Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την 14η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

 1. Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έως την 31/12/2015.
 2. Αντικατάσταση ορισθέντος δημοτικού συμβούλου στην Επιτροπή επιτόπιου ελέγχου βοσκοτόπων του Δήμου Παγγαίου.
 3. Αντικατάσταση ορισθέντος δημοτικού συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» έως την 31/08/2019.
 4. Αντικατάσταση ορισθέντος δημοτικού συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» έως την 31/08/2019.
 5. Αποδοχή χρηματοδότησης για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των  συνεργείων που απασχολήθηκαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 (Μέρος) – 25η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Παγγαίου.
 6. Γενική 26η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Παγγαίου.
 7. Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων- Εξόδων Γ΄ Τριμήνου Οικον. Έτους 2015 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον. έτους 2015.
 8. Τροποποίηση του τμήματος του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) που αφορά το Δήμο Παγγαίου έτους 2015».
 9. Έγκριση γενομένων δαπανών για την φιλοξενία των δικαστικών αντιπροσώπων και μελών της εφορευτικής επιτροπής των εκλογικών τμημάτων του Δ. Παγγαίου για την διεξαγωγή των βουλευτικών  εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.
 10. Έγκριση γενομένων δαπανών της μετάβασης αποστολής εκπροσώπων του Δήμου Παγγαίου στη Βιτσέντσα της Ιταλίας για την παρακολούθηση της τελικής άσκησης ετοιμότητας των Ιταλών εταίρων (Δήμος Βιτσέντσα) στα πλαίσια του έργουACHELOUS (ΑΧΕΛΩΟΣ).
 11. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων βάσει του άρθρου 158 παρ.3 του Ν. 3463/2006: Α) για τον εορτασμό της  28ης  Οκτωβρίου 2015 –Εκτός εστίασης, Β) Προμήθεια ειδών  σημαιοστολισμού.
 12. Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παγγαίου και ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για τη «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισης του –Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Παγγαίου».
 13. Περί έγκρισης της αριθ. 123/2015 απόφασης τουΔ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου που αφορά «Εξέταση αιτήσεων των α) Λαζαρίδου Δέσποινας του Παύλου β) Τσιρίδου Ζωής-Μαρίας του Αθανασίου γ) Παπαδόπουλου Φωτίου του Σταύρου δ) Δεληγιάννη Ανθής του Δημητρίου ε) Παπαδόπουλου Γεωργίου του Παναγιώτη, υπαλλήλων της Κ.Ε.Δ.Η.Π., για συνέχιση απασχόλησης τους στην Επιχείρηση που προσελήφθηκαν μέσω προγράμματος επιδότησης του ΟΑΕΔ «Νέων Θέσεων Εργασίας» και μετά την λήξη του προγράμματος σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3227/2004».
 14. Περί έγκρισης λύσης της μίσθωσης ακινήτου του Δήμου στη θέση Πνευματικό Κέντρο Μεσορόπης, Δ.Ε. Πιερέων (Καφέ –Αναψυκτήριο Γεώργιος Σαββίδης, Αίτηση αριθ. Πρωτ. 26920/01-09-2015).
 15. Διαγραφή λόγω λανθασμένης χρέωσης της εταιρείας Ζαραφίδης-Χατζηπαζαρλής Ο.Ε.
 16. Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών.
 17. Επιστροφή εισπραχθέντων χρηματικών ποσών. 
 18. Έκδοση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών (Παραγωγική Άδεια).
 19. Περί έγκρισης μελέτης – τευχών δημοπράτησης  και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΕΛΚΟ ΤΗΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ» (ΑΡ. Μελ. 1062/2015, προϋπολογισμός 73.800,00 Ευρώ με ΦΠΑ).
 20. Περί έγκρισης  του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ  ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΡΥΑΝΗΣ» (Προϋπολογισμός 298.000,00€, Αρ. μελέτης 1020/2013).
 21. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση αυλείου χώρου βρεφονηπιακού σταθμού Κοκκινοχωρίου» (ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1028/2012).
 22. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής Παραλαβής του έργου:: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ “ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ” ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ» Αρ. μελ. 1086 / 2013).
 23. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ» (Αρ. Μελ. 1014/2013).
 24. Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Ανάπλαση Παραλιακού Πεζοδρόμου Παλαιού Οικισμού Ν. Ηρακλείτσας» .(Αρ. μελ: 1002/2012-ΕΣΠΑ-ΠΕΠ ΑΜΘ 2007-2013).
 25. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης περαίωσης του ενταγμένου στη ΣΑΕΠ 031/8 έργου με τίτλο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΦΩΛΙΑΣ».
 26. Έγκριση μορφών κατασκευών επί του πεζόδρομου της οδού Μ. Ασίας στην Ελευθερούπολη.
 27. Συγκρότηση Επιτροπής διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία/Θεομηνία στο έργο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΦΩΛΙΑΣ» του Δήμου Παγγαίου.
 28. Παραχώρηση των τμήματων Α , Β και Γ του υπ’ αριθ. 2156δ κοινοχρήστου τεμαχίου αγροκτήματος Οφρυνίου συμπληρωματικής διανομής έτους 1962, εμβαδών 18.763,45 τ.μ., 4.141,43 τ.μ. και 13.425,68 τ.μ. αντίστοιχα στην Παραλία Οφρυνίου για δημιουργία δημοτικού camping.
 29. Παραχώρηση των τμημάτων Α και Β του υπ’ αριθ. 2156β κοινοχρήστου τεμαχίου αγροκτήματος Οφρυνίου συμπληρωματικής διανομής έτους 1962, εμβαδών 3.442,66 τ.μ. και 2.946,57 τ.μ. αντίστοιχα στην Παραλία Οφρυνίου για κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων.
 30. Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κατεχομένων κοινοχρήστων τμημάτων των αγροτεμαχίων υπ’ αριθμ. 699στ-699ε-704ε εκτάσεων 233.44τ.μ.- 1750.46τ.μ. και 400.00 τ.μ. στο Αγρόκτημα Αντιφιλίππων του Δήμου Παγγαίου στον κ. Τυρακιδη Παράσχο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Συνημμένο Αρχείο:

Πρόσκληση (.pdf)

 

{backbutton}

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο