Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 12.06.2014 – Έκτακτη

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ελευθερούπολη, 10-06-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                        Αριθ. Πρωτ. : 21797
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: 1.- Το Δήμαρχο
          2.- Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
          3.- Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 65 και της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την 12η Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

  1. Έγκριση πρακτικών διαπραγμάτευσης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013-2015».

  2. Έγκριση πρακτικών διαπραγμάτευσης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ».

Η συνεδρίαση κρίθηκε κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) διότι από την αναβολή συζήτησης του θέματος θίγονται τα συμφέροντα του Δήμου «αμέσως και σπουδαίως».

Ο έκτακτος χαρακτήρας της συνεδρίασης δικαιολογείται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14-04-2014) με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» με τον οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο τρόπο λειτουργίας των Δήμων.

Η λήψη απόφασης σχετικής με την έγκριση των πρακτικών διαπραγμάτευσης που αφορούν προμήθεια καυσίμων και τροφίμων αποτελεί σημαντικό παράγοντα προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας του Δήμου και ιδιαίτερα η λειτουργία των παιδικών σταθμών και η λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας (αποκομιδή απορριμμάτων).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο