Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 23.12.2013

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Ελευθερούπολη 20-12 -2013
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                            Αριθμ.Πρωτ. 51335
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: 1.- Το Δήμαρχο,
          2.- Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
          3.- Πρόεδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 14:00 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

  1. Έγκριση της αριθμ. 136/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με τίτλο: «Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 46.696,72 € από την Δ/σνη Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τ.Α., Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι για το Α’ τρίμηνο 2013 – 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ»

  2. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. για την υλοποίηση της πράξης: «Ανάπλαση πεζοδρομίων κεντρικής οδού στην Τ.Κ. Αγ. Ανδρέα», προϋπολογισμού 150.000,00 €.

  3. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. για την υλοποίηση της πράξης: «Ανάπλαση περιοχής πλατείας Ταξιαρχών στην Τ.Κ. Ελευθερών», προϋπολογισμού 295.000,00 €.

  4. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. για την υλοποίηση της πράξης: «Ενίσχυση και Ανάδειξη Πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου», προϋπολογισμού 30.000,00 €.

Η συνεδρίαση κρίθηκε κατεπείγουσα σύμφωνα με το αρθ.67 παρ.5, διότι από την αναβολή συζήτησης

του θέματος θίγονται τα συμφέροντα του Δήμου «αμέσως και σπουδαίως».

Ο έκτακτος χαρακτήρας της συνεδρίασης δικαιολογείται:

Α.- Κρίνεται απαραίτητο να αποπληρωθούν οι εργαζόμενοι του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για το Α’ Τρίμηνο του 2013.

Β.- Πρέπει εγκριθούν τα σχέδια των Προγραμματικών Συμβάσεων των ενταγμένων έργων LEADER , το οποίο ως υποπρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, πλησιάζει στο πέρας του οπότε κρίνεται απαραίτητο, για την ομαλή υλοποίηση των παραπάνω έργων να γίνει η προώθηση των απαιτούμενων ενδιάμεσων ενεργειών (έγκριση σχεδίων προγραμματικών συμβάσεων με ΑΝΚΑ ΑΕ), ώστε η ολοκλήρωση και η παράδοση των προαναφερομένων έργων να υλοποιηθεί εντός του 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

Σχετικά Αρχεία:

1. Πρόσκληση (.pdf)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο