Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2019-2020

Διευκρινήσεις  στην  “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ” με αρ. μελέτης: 1576/2019
 1)Για τα γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο τα επίπεδα μηχανικών αντοχών μπορούν να είναι και 4-1-3-1 Χ.

2) Για τις υφασμάτινες ρόμπες οι τσέπες να είναι τουλάχιστον τρεις.

3) ΤΑ ΚΡΑΝΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΠΕΣ.

4) ΣΤΙΣ ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΤΑ ISO ΑΦΟΡΟΥΝ:

EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1 ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΛΟΓΑ
EN ISO 15614 ΑΦΟΡΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
EN ISO 1149-5-5 ΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ


Κατά τα άλλα θα τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της διακήρυξης με αρ. πρωτ. 21711/2019

 

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed.pdf

2 ΕΣΥ – ΓΣΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.pdf

3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.pdf

4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2.pdf

5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019.pdf

6 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ.docx

7 ΤΕΥΔ.docx

8 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.pdf

9 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.pdf

10 ΥΔ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ.docx

11 ΕΞΩΦΥΛΛΟ 2019.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο