ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΥΠΟΥ 4×4

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Ελευθερούπολη 19.10.2017

Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                           Αρ. πρωτ.: 27065

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Αρ. μελ. 1083/2017

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Παγγαίου προκηρύσσει Δημόσιο Συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΥΠΟΥ 4×4» εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 29.800,00,συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στον ηλεκτρονικό ιστότοπο του Δήμου Παγγαίου www.dimospaggaiou.gr (στην διαδρομή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ). Ειδικά, το έντυπο οικονομικής προσφοράς διατίθεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης του οικονομικού φορέα στoevaggelou@dimospaggaiou.gr ή στο info@dimospaggaiou.gr.

Τηλέφωνο για πληροφορίες 25923 50057-58 (κ. Ν. Ευαγγέλου).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 09.11.2017και ώρα 10:00.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας, όπως αναφέρεται αναλυτικά στη διακήρυξη.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις που προέρχονται από «Δράσεις πυροπροστασίας – Επιχορήγηση έτους 2017» και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30/7132.002.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων ογδόντα ένα ευρώ (€ 481).

Για τους λόγους αποκλεισμού οικονομικού φορέα ισχύουν τα άρθρα 73-74 του Ν. 4412/2016.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παγγαίου.

                                                                                                                             

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

 

 Σχετικά Αρχεία:

 

00_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_1083-17.docx

 

00_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_1083-17.pdf

 

ΜΕΛΕΤΗ_1083-17.pdf 

 

20161125-TEYD_v1_0_ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ.docx 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο