ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Παγγαίου

 

Έχοντας υπόψη:

1) Την ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016(ΦΕΚ 2646/25-8-2016 τ.Β΄)«Τροποποίηση της αρ.64321/Δ4/16-5-2008 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 1003/30-5-2008/τ.Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 111526/Δ4/2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1541/2010/τ.Β΄) με θέμα «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων».

2)Την Υπουργική Απόφαση Υ1γ/Γ.Π./οικ.81025/29-3-2013(ΦΕΚ2135/Β) Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών(σταθερών),χώρων εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,όπως αυτή ισχύει.

3) Την αριθμ. 7/2022 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παγγαίου.

4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της προκήρυξης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση, λειτουργία και εκμετάλλευση του κυλικείου του Γενικού Λυκείου Ελευθερούπολης, εμβαδού (καθαρού) 20,00 τ.μ. περίπου, που βρίσκεται στο ισόγειο του Γενικού Λυκείου Ελευθερούπολης.

ΑΡΘΡΟ 1

1). Η ανάθεση από τη Σχολική Επιτροπή της λειτουργίας και εκμετάλλευσης του σχολικού κυλικείου θα γίνει κατόπιν του διαγωνισμού σε συνάρτηση με:

α). Την τιμή προσφοράς,

β). Την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου,

γ). Την πολυτεκνική ιδιότητα του ιδίου ή και προερχόμενου από πολυτεκνική οικογένεια,

δ)την μονογονεϊκή ιδιότητα,

ε)την πιστοποίηση του ΕΦΕΤ

Την εκμετάλλευση θα αναλάβει αυτός που θα συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη μοριοδότηση των α, β, γ,δ,ε ανωτέρω περιπτώσεων, που θα γίνει ως εξής:

Ι. Κάθε προσφορά πολλαπλασιάζεται επί δύο.

ΙΙ. Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται ένα (01) μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (08).

ΙΙΙ. Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται μόρια ως ακολούθως:

  • Πολύτεκνος υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: πέντε (05)μόρια
  • Υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου προερχόμενος από πολυτεκνική οικογένεια: τρία(03) μόρια

IV. Μονογονεϊκή ιδιότητα: τέσσερα (04) μόρια

V.Πιστοποιημένος από τον ΕΦΕΤ υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: επιπλέον ένα (01)μόριο.

VI.Πιστοποιημένος είτε μέσω μέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ)δύο (02)μόρια.

 

ΑΡΘΡΟ 2

Δικαίωμα συμμετοχής στον πλειοδοτικό διαγωνισμό έχουν:

α). Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά νομικά πρόσωπα.

β). Πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.

Το επίπεδο γλωσσομάθειας τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους διαπιστώνεται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 3

Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό:

α). Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.

β). Συνταξιούχοι.

γ). Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1,2,3 και 4,5,7,8,9 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26τ. Α΄/ 9-2-07.

δ). Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.

 

ΑΡΘΡΟ 4

α)Η σύμβαση θα ισχύει για εννέα (9) χρόνια, αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και λήγει την 30η Ιουνίου του ενάτου έτους χωρίς καμία περαιτέρω παράταση.

β)Ο εκμεταλλευτής κυλικείου έχει την υποχρέωση να λειτουργήσει το κυλικείο εντός 30 ημερών από την έναρξη του διδακτικού έτους ή σε κάθε άλλη περίπτωση εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση λύεται η συνεργασία και η Σχολική Επιτροπή καταγγέλλει τη σύμβαση.

 

ΑΡΘΡΟ 5

Περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί στον πίνακα Ανακοινώσεων του σχολείου σε εμφανές σημείο μπροστά στην είσοδο. Θα δημοσιευτεί σε δύο τοπικές εφημερίδες της έδρας του Νομού καθώς και μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου στο διαδίκτυο.

 

ΑΡΘΡΟ 6

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό είναι:

α). Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

β). Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ ετησίως για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο.

Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

γ). Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.

δ). Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.

ε). Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

στ). Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.

ζ). Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

η). Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300,00€ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.

Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος πρέπει να καταβάλλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περίπτωσης καταγγελίας ή πρόωρης λήξης της σύμβασης οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

θ). Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου.

ι)Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας,

ια)Πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ όχι επί ποινή αποκλεισμού και σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσας.

ιβ) Βεβαίωση μη οφειλής από το Ταμείο του Δήμου Παγγαίου.

ιγ). Ότι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.

Για τη συμμετοχή των δημοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του Πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της Υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 και του αποσπάσματος Ποινικού μητρώου. Απαιτείται, όμως επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτημένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου. Τα δημοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.

 

ΑΡΘΡΟ 7

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού Επιτροπή μέσω του Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Ελευθερούπολης, κ. Μαντζάνα Εμμανουήλ και θα πρωτοκολ­λούνται στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής. Όσοι καταθέτουν δικαιολογητικά μπορούν να ζητούν σημείωμα με τον αριθμό Πρωτοκόλλου της Σχολικής Επιτροπής.

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους λήγει την 17η Ιουνίου 2022 στις 11:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των κλειστών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, στις 20/06/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη.

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να τάσσει εύλογη προθεσμία για την προσκόμιση τυχόν δικαιολογητικών που λείπουν και είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πλην της χρηματικής εγγύησης ή της εγγυητικής επιστολής, τα οποία κατατίθενται μαζί με την προσφορά.

 

ΑΡΘΡΟ 8

Η προθεσμία μεταξύ της δημοσίευσης της προκήρυξης και της ημέρας του αρχικού ή του επαναληπτικού διαγωνισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ημερών ή των 20 ημερών αντίστοιχα. Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού αυτός επαναλαμβάνεται με την ίδια διαδικασία.

Σε περίπτωση αποτυχίας και του επαναληπτικού διαγωνισμού, γίνεται απευθείας ανάθεση του κυλικείου σε πρόσωπο που διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις, αφού υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ενδιαφερομένων για απευθείας ανάθεση, μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση σε άτομα του σχολικού περιβάλλοντος, πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Οι όροι της απευθείας ανάθεσης δεν μπορεί να είναι δυσμενέστεροι των προβλεπομένων όρων της προκήρυξης. Το ποσό της ανάθεσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο όριο εκκίνησης που καθορίζεται στο άρθρο 9 της παρούσης απόφασης.

Σε περίπτωση συνταξιοδότησης ή αποχώρησης από το σχολείο του ατόμου του σχολικού περιβάλλοντος, για οποιοδήποτε λόγο, που έχει αναλάβει τη λειτουργία και εκμετάλλευση του κυλικείου, εξακολουθεί να έχει την εκμετάλλευση του κυλικείου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της σύμβασής του.

Σε περίπτωση που την εκμετάλλευση του κυλικείου αναλάβει η καθαρίστρια του σχολείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται υποχρεωτικά μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου. Για τα λοιπά πρόσωπα η ενασχόληση τους με τη λειτουργία του κυλικείου δεν πρέπει να εμποδίζει την εκτέλεση των κυρίων καθηκόντων τους.

 

ΑΡΘΡΟ 9

Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα τέσσερα (4) Ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισμού. Σε σχολεία Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, με αριθμό μαθητών μικρότερο των 250, η Σχολική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα το ελάχιστο ποσό προσφοράς να το μειώνει μέχρι και 50% για τα σχολεία Β/βάθμιας Εκπαίδευσης και μέχρι 60% για τα σχολεία Α/βάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση των Υπουργών ΥΠΕΠΘ και Εσωτερικών. Το τέλος χαρτοσήμου θα βαρύνει τον εκμεταλλευτή.

 

ΑΡΘΡΟ 10

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης και τις διατάξεις της παρούσης απόφασης.

 

ΑΡΘΡΟ 11

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Όσοι παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους, ως εκπρόθεσμες. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 12

 

Ένσταση κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού υποβάλλεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της στη Σχολική Επιτροπή που είναι αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού, προκειμένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή της.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους δε γίνονται δεκτές.

Της ένστασης κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό, λαμβάνει γνώση υποχρεωτικά με τη φροντίδα της Επιτροπής αυτός/η, κατά του οποίου στρέφεται.

ΑΡΘΡΟ 13

 

Στην περίπτωση, που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει πλειοδότης με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

 

ΑΡΘΡΟ 14

 

α)Αρμόδιο όργανο για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι η Σχολική Επιτροπή. Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει ότι οι προσφορές είναι απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ως ασύμφορο.

β) Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να επιβαρύνει με τις δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης της δημοπρασίας και όποια έξοδα αυτής, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, επίσης και τα έξοδα τυχόν νομίμων κρατήσεων τελών της σύμβασης εξ ολοκλήρου σ’ αυτόν τον οποίο θα κατακυρωθεί οριστικά η δημοπρασία. Οι αποδείξεις και τιμολόγια καταβολής των τελών αυτών προσκομίζονται απαραίτητα σαν δικαιολογητικά κατά τον καταρτισμό και υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης του κυλικείου.

γ) Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση για σπουδαίο λόγο που θα παρατηρηθεί ή θα διαπιστωθεί από την ειδική επιτροπή ελέγχου και καλής λειτουργίας του κυλικείου.

δ) Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης διατηρεί το δικαίωμα για πρόσθετη χρέωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, με βάση το ΗΜ. ΔΕΔ /Φ.486/ 50991/17.5.85 – § 3 έγγραφο της Δ.Ε.Η. Η χρέωση θα υπολογίζεται ως εξής: συνολικό ποσό λογαριασμού επί το κλάσμα «κιλοβατώρες (KWH) που κατανάλωσε το κυλικείο, προς το σύνολο των ΚWH του σχολείου»

Χρέωση κυλικείου σε ΔΕΗ

=

KWH κυλικείου

x

Συνολικό ποσό λογαριασμού

Σύνολο KWH σχολείου

 

ΑΡΘΡΟ 15

 

Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού από τη Σχολική Επιτροπή, ο πλειοδότης καλείται εγγράφως να προσέλθει με την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης- το 20% του ετήσιου μισθώματος- και την απόδειξη εξόφλησης της δημοσίευσης στις 2 τοπικές εφημερίδες, προκειμένου να υπογράψει τη σύμβαση.

Σε περίπτωση μη προέλευσης του, εντός του οριζόμενου χρόνου, η εγγύηση συμμετοχής του στο διαγωνισμό καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής και ο διαγωνισμός θεωρείται ότι απέτυχε.

 

ΑΡΘΡΟ 16

 

– Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου σε περίπτωση που δεν διαθέτει βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ υποχρεού­ται να το παρακολουθήσει προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση στη Σχολική Επιτροπή μετά την υπογραφή της συμβάσεως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και όχι πέραν του εξαμήνου.

– Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις σύμφωνα με την υπ’ αρ. Υ1γ/Γ.Π /ΟΙΚ 81025/27-08-2013 (ΦΕΚ 2135Β/29-08-2013) Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία αντικατάστησε την αριθμ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828 (Φ.Ε.Κ.1183/31.8.2006,τ.Β΄) (Υγειονομική Διάταξη αναφορικά με κανόνες υγιεινής και καθορισμό προϊόντων που διατίθεται από τα κυλικεία δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων).

– Η παρουσία του εκμεταλλευτή στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη. Δύναται να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας. Το πρόσωπο το οποίο θα συνεπικουρεί πρέπει απαραιτήτως να πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 4(παρ.1,2,3 και 4),7,8, και 9 του Ν.3528/2007(ΦΕΚ:26Α/9-2-2007).

– Η μίσθωση των σχολικών κυλικείων κατά οποιονδήποτε τρόπο δεν υπάγεται στις διατάξεις για τις εμπορικές μισθώσεις.

– Το κυλικείο θα λειτουργεί όλες τις ώρες κατά τις οποίες το σχολείο είναι ανοικτό.

– Ο μισθωτής υποχρεούται να χρησιμοποιεί Ταμειακή Μηχανή(Φ.Τ.Μ.).

– Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα του κυλικείου καθώς και του περιβάλλοντα χώρου αυτού.

Επίσης οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εφόσον τους ανατεθεί η εκμετάλλευση του κυλικείου:

α) Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση ή η με οποιονδήποτε τρόπο ολική ή μερική παραχώρησή του σε άλλο άτομο.

β) Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α.

γ) Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής άδειας. Η έκδοση άδειας λειτουργίας θα γίνει με μέριμνα και αποκλειστική ευθύνη του μισθωτή.

δ)Σε περίπτωση μεταστέγασης μέρους του σχολικού συγκροτήματος με μείωση των μαθητών άνω του 20% δύναται ο μισθωτής του κυλικείου να ζητήσει από τη Σχολική Επιτροπή τη λύση της σύμβασης με δίμηνη τουλάχιστον προειδοποίηση, οπότε δεν καταπίπτει η εγγύηση υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

 

ΑΡΘΡΟ 17

Ο εκμεταλλευτής του σχολικού κυλικείου καταβάλλει στην αρμόδια Σχολική Επιτροπή κατ’ έτος το ποσό που συμφωνήθηκε σε 3 δόσεις, την Πρώτη την 30η Νοεμβρίου, τη Δεύτερη την 28η Φεβρουαρίου και την Τρίτη την 31η Μαΐου. Το ύψος των δόσεων θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο:

 

υ = 1/189 α · β · γ

Όπου:

            υ είναι το ύψος των δόσεων.

            189 οι εργάσιμες ημέρες του έτους.

            α είναι η προσφορά.

            β είναι ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στις ημερομηνίες που καταβάλλονται οι δόσεις.

            γ είναι οι εργάσιμες ημέρες λειτουργίας του σχολείου με αντίστοιχη φοίτηση μαθητών για την περίοδο που καλύπτει η δόση.

            Ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών (β) και οι εργάσιμες ημέρες για την περίοδο που καλύπτει η δόση (γ) βεβαιώνονται κάθε φορά από το Διευθυντή του Σχολείου. Στον αριθμό αυτό προστίθεται και ο αριθμός των σπουδαστών άλλων σχολικών μονάδων στην περίπτωση που θα συστεγαστούν και θα εξυπηρετούνται από το κυλικείο του σχολείου.

            Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας του κυλικείου ταυτίζονται με αυτές της λειτουργίας (τακτικής και έκτακτης) της Σχολικής Μονάδας και θεωρούνται 189 εργάσιμες ημέρες.

 

ΑΡΘΡΟ 18

 

Όλοι οι όροι της παρούσας θα περιλαμβάνονται στη σχετική σύμβαση οποία θα υπογραφεί από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής και από τον πλειοδότη του αποτελέσματος της κατακύρωσης του διαγωνισμού, που υποχρεούται στην άψογη συνεργασία και συμμόρφωση με τις οδηγίες του Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Ελευθερούπολης και της Επιτροπής ελέγχου λειτουργίας του κυλικείου.

Ο ανάδοχος πλειοδότης υποχρεούται, να εξοφλήσει τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης του κυλικείου στον τοπικό τύπο σύμφωνα με το νόμο 3801/4-9/2009 ΦΕΚ Α’ 163 άρθρο 46 παράγραφος 3 και να προσκομίσει την απόδειξη πληρωμής των εξόδων δημοσίευσης πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού τα έξοδα επιβαρύνουν τη Σχολική Μονάδα.

ΑΡΘΡΟ 19

Με απόφαση της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής συγκροτείται η Επιτροπή Ελέγχου και καλής λειτουργίας του σχολικού κυλικείου, η οποία θα αποτελείται από:

  • Το Διευθυντή του σχολείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
  • Έναν Εκπρόσωπο του Δήμου στην Σχολική Επιτροπή η το νόμιμο αναπληρωτή του.
  • Τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων – Κηδεμόνων.

Πρόεδρος της παραπάνω Επιτροπής είναι ο Διευθυντής του σχολείου ή ο αναπληρωτής του ,ο οποίος καλεί σε συνεδρίαση για τη συζήτηση διαφόρων προβλημάτων λειτουργίας του κυλικείου. Για τις συνεδριάσεις τηρούνται σχετικά πρακτικά σε ειδικό βιβλίο πράξεων.

Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της ομαλής λειτουργίας του κυλικείου, η διάθεση από αυτό των προβλεπομένων και οριζομένων ειδών από τις ισχύουσες διατάξεις όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν, καθώς και η τήρηση των κανόνων υγιεινής.

ΑΡΘΡΟ 20

                                  

Κάθε παράβαση των όρων της παρούσας θα πιστοποιείται από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και λειτουργίας του κυλικείου, η οποία μπορεί να εισηγείται στη Σχολική Επιτροπή την καταγγελία της σύμβασης που έχει υπογραφεί, για ουσιώδη λόγο, που οφείλεται στον υπεύθυνο ανάδοχο του κυλικείου. Η Σχολική Επιτροπή κρίνει εάν συντρέχει ή όχι λόγος καταγγελίας της σύμβασης και αποφασίζει αναλόγως, αφού προηγουμένως κληθεί να εκφράσει τις απόψεις του ο εκμεταλλευτής του κυλικείου.

ΑΡΘΡΟ 21

Στην περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης διενεργείται νέος διαγωνισμός και η νέα σύμβαση θα ισχύει μέχρι την 30η Ιουνίου, μετά τη συμπλήρωση των εννέα (9) ετών. Το μίσθωμα στον πρώτο χρόνο της σύμβασης αυτής θα είναι μειωμένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί αναλογικά στο σύνολο των εργασίμων ημερών του χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε από της 1ης Ιουλίου, μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης.

 

ΑΡΘΡΟ 22

Η σύμβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής και από τον υποψήφιο, που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια.

 

ΑΡΘΡΟ 23

Τα μισθώματα των σχολικών κυλικείων αποτελούν έσοδο της Σχολικής Επιτροπής και θα κατατίθενται υποχρεωτικά στους αντίστοιχους τραπεζικούς λογαριασμούς των σχολικών μονάδων και διατίθενται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

 

ΑΡΘΡΟ 24

Η Σχολική επιτροπή κατά το χρόνο της προκήρυξης υποχρεούται να έχει εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του χώρου του κυλικείου, προκειμένου να εκδοθεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας από το Δήμο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

ΑΡΘΡΟ 25

Όλοι οι παραπάνω όροι, που υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται στη σχετική σύμβαση, θεωρούνται και είναι ουσιώδεις, η δε παράβαση και ενός μόνο εξ αυτών θα έχει σαν συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.

 

ΑΡΘΡΟ 26

Περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού θα δημοσιευτεί σε δύο τοπικές εφημερίδες της έδρας του Νομού. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον εκμεταλλευτή του σχολικού κυλικείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες από το Γραφείο του Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Ελευθερούπολης κου Μαντζάνα Εμμανουήλ τηλέφωνο 2592022336 ή από τα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα τηλέφωνα 2592350033 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ελευθερούπολη, Μαΐου 2022

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

ΜΠΕΝΗ ΕΛΕΝΗ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_σχολικεσ_επιτροπες_2022_ΜΕ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο