Προσλήψεις υδρονομέων: Πρόκληση για την Υποβολή Αιτήσεων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                       Ελευθερούπολη, 17/03/2014
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                                                  Αριθ. Πρωτ.: 10319
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α
Τ.Κ. 64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
Πληρ.:Γραφείο Προσωπικού
Τηλ. +30 25923 50024-25
Fax: +30 25923 50045
E-mail: info@dimospaggaiou.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν.3584/07

  2. τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011

  3. τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15-4-1957

  4. την υπ’ αριθμ. 35/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη ειδικών υδρονομικών οργάνων, ορίζει το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση

  5. την αριθμ. 4418/10-03-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με την οποία εγκρίνεται η πρόσληψη προσωπικού σαράντα επτά (47) θέσεων Υδρονομέων Άρδευσης, για την εύρυθμη λειτουργία και φύλαξη των αρδευτικών συστημάτων των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Παγγαίου κατά την αρδευτική περίοδο οικ. έτους 2014

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 18/03/2014 έως την 27/03/2014 στις κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας και στα Γραφεία του Δήμου μας και ειδικά στο Γραφείο Προσωπικού.

1. Αριθμός θέσεων

Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 35/2014 απόφασή του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:

Α. Υδρονομείς σαράντα επτά (47) άτομα

1) Δ.Ε. Ελευθερών :Δέκα τρεις (13) υδρονομείς

2) Δ.Ε. Ορφανού :Δεκαέξι (16) υδρονομείς

3) Δ.Ε. Παγγαίου :Τέσσερεις (4) υδρονομείς

4) Δ.Ε. Πιερέων :Δεκατέσσερις (14) υδρονομείς

 

Συνημμένα Αρχεία:

1. Προκήρυξη (.pdf)

2. Αίτηση (.doc)

3. Υπεύθυνη Δήλωση (.doc)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο