Πληροφορίες σχετικά με την έκδοση και την ανανέωση δελτίων κυκλοφορίας ΑΜΕΑ έτους 2018

Η διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας κάνει γνωστό ότι από την Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018 έως την Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018 θα πραγματοποιείται η έκδοση των νέων Δελτίων κυκλοφορίας ΑΜΕΑ και η θεώρηση (ανανέωση) των παλαιότερων, για το έτος 2018, για όσους δικαιούνται δωρεάν μετακίνηση με το Αστικό ΚΤΕΛ Καβάλας και 50% έκπτωση με το Υπεραστικό ΚΤΕΛ, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Δ12α/ΓΠοικ.56723/1649/30-10-2018 διευκρινιστική εγκύκλιο της Δ/νσης Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία ΑΜΕΑ-Τμήμα Ατόμων με Αναπηρία, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με ΑΔΑ:7ΤΥ8465Θ1Ω-Ν0Υ.

Τα δελτία που θα θεωρηθούν με τη διαδικασία αυτή θα ισχύουν για το 2018 και το 2019, μέχρι την έκδοση της νέας ΚΥΑ.

Δικαιολογητικά για την έκδοση και την ανανέωση δελτίων κυκλοφορίας ΑΜΕΑ έτους 2018

Αίτηση -υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, του δικαιούχου, περί μονίμου κατοικίας του στο Νομό Καβάλας και περί μη παραλαβής δελτίου από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ (δίδεται από την Υπηρεσία ή τα ΚΕΠ).

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.

Πιστοποίηση αναπηρίας 67% τουλάχιστον, η οποία αποδεικνύεται με :

α) Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ, για άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, (καθώς και για τους τυφλούς ή άτομα με αναπηρία όρασης άνω του 80% ή άτομα με ΒΝΚ με Δ.Ν.<30 ή νοητική υστέρηση ποσοστού άνω του 80% ή άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές-αυτισμός άνω του 80%, προκειμένου να δικαιούνται και κάρτα συνοδού), ή

β) Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή του Ασφαλιστικού Φορέα που ανήκουν, με παθολογοανατομική βλάβη >67% ή

γ) Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων του Δήμου ή της Π.Ε. Καβάλας.

Δεν γίνονται δεκτές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 2643/98.

Εκκαθαριστικό εφορίας, φορολογικού έτους 2017 (για τα εισοδήματα του 2017), για όσους επιθυμούν εκπτωτικό κουπόνι για το Αστικό ΚΤΕΛ Καβάλας 2018 και έχουν συνολικό ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 29.000 ευρώ ή αντίστοιχα ατομικό μικρότερο των 23.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο με αναπηρία 67% πέραν του δικαιούχου που συνοικεί και βαραίνει φορολογικά τον φορολογούμενο (εξαιρούνται τα άτομα με ολική τυφλότητα).

Για όσους δεν δικαιούνται κουπόνι Αστικού ΚΤΕΛ λόγω εισοδηματικών κριτηρίων ή επιθυμούν με δήλωσή τους μόνο την έκπτωση 50% για τη μετακίνηση με το Υπεραστικό ΚΤΕΛ, γίνεται χειρόγραφη θεώρηση χωρίς να επικολληθεί στο δελτίο το κουπόνι Αστικού ΚΤΕΛ 2018.

Δύο πρόσφατες Φωτογραφίες (συν μία για κάρτα συνοδού), όταν πρόκειται για έκδοση, φθορά ή απώλεια του δελτίου.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται με αυτοπρόσωπη παρουσία του δικαιούχου ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο, με την προσκόμιση της εξουσιοδότησης και την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας.

Οι κάτοχοι δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ προηγουμένων ετών, μπορούν να ανανεώνουν τα δελτία τους για το έτος 2018 και στα κατά τόπους ΚΕΠ του Δήμου που ανήκουν, προσκομίζοντας τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Η έκδοση δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ νέων δικαιούχων, θα γίνεται αποκλειστικά από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας, Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (γραφείο 367 ή 357) στο κτίριο του Διοικητηρίου της ΠΕ Καβάλας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο