Πίνακας Θεμάτων-Αποφάσεων 24.01.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Αριθ. Πρωτ. 3064/27-01-2012
Αριθ. Πίνακα. 01/2012

 

Π   Ι   Ν   Α   Κ   Α   Σ

ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΡΙΘ.  01/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

Αριθ. και ημερομηνία πρόσκλησης: _________2141/19-01-2012____________

Ημερομηνία  συνεδρίασης:  _____________24Ιανουαρίου 2012 _____________

Αριθ. Θεμάτων πρόσκλησης: _____________ Σαράντα οκτώ (48)_____________

Αριθ. Συζητηθέντων θεμάτων: ____________Σαράντα εννέα (49)__________________

 

α/α

Θέμα  που  συζητήθηκε

Αριθμός

απόφασης

Περίληψη απόφασης

1

Χαρακτηρισμός θεμάτων ως κατεπείγοντα,  για συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως

1/2012

Χαρακτηρίζει τέσσερα (4) θέματα ως κατεπείγοντα

1ο Ε.Η.Δ.

2

Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς και καθορισμός θέσης αυτής στη Δημοτική Ενότητα Ορφανού

2/2012

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την ίδρυση Λαϊκής Αγοράς και καθορίζει τον τόπο λειτουργίας της στην Παραλία Οφρυνίου

46ο Η.Δ.

3

Διάθεση ποσού 364.828,76 €, στο πλαίσιο  εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου, άρθρο 27 του Ν.3756/2009, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

3/2012

Διαθέτει ομόφωνα το ποσό των 364.828,76 €, στο πλαίσιο  εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου, άρθρο 27 του Ν.3756/2009, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

1ο Η.Δ.

4

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου, οικονομικού έτους 2012

4/2012

Αναμορφώνει κατά πλειοψηφία τον προϋπολογισμό του Δήμου Παγγαίου, οικονομικού έτους 2012

2ο Η.Δ.

5

Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης οικονομικού έτους 2011

5/2012

Αποφασίζει ομόφωνα γιατηνανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης οικονομικού έτους 2011

3ο Η.Δ.

6

Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Δ΄ Τριμήνου οικ.έτους 2011

6/2012

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τηνέκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Δ΄ Τριμήνου οικ.έτους 2011

4ο Η.Δ.

7

Περί επιστροφής χρημάτων σε δημότες

7/2012

Αποφασίζει ομόφωνα την επιστροφή χρημάτων σε δημότη

5ο Η.Δ.

8

Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του: α) στην επιτροπή χαρακτηρισμού πολυσύχναστων παραλιών – λουτρικών εγκαταστάσεων και β) στην επιτροπή χορήγησης άδειας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής

8/2012

Ορίζει ομόφωνα τους εκπροσώπους του Δήμου με τους αναπληρωτές τους: α) στην επιτροπή χαρακτηρισμού πολυσύχναστων παραλιών – λουτρικών εγκαταστάσεων και β) στην επιτροπή χορήγησης άδειας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής

6ο Η.Δ.

9

Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων στην περιοχή δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας

9/2012

Ορίζει ομόφωνα τον εκπρόσωπο του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων στην περιοχή δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας

7ο Η.Δ.

10

Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών αυτών για την παραλαβή υλικών  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.-ΟΤΑ για το έτος 2012

10/2012

Συγκροτεί ομόφωνα τριμελή Επιτροπή Υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών αυτών για την παραλαβή υλικών  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.-ΟΤΑ για το έτος 2012

8ο Η.Δ.

11

Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών αυτών για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης [άρθρο 46 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ] για το έτος 2012

11/2012

Συγκροτεί ομόφωνα τριμελή Επιτροπή Υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών αυτών για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης [άρθρο 46 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ] για το έτος 2012

9ο Η.Δ.

12

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου μετά του αναπληρωματικού  του για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου για το 2012

12/2012

Ορίζει ομόφωνα Δημοτικό Σύμβουλο μετά του αναπληρωματικού  του για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου για το 2012

10ο Η.Δ.

13

Συγκρότηση επιτροπής προμήθειας ανταλλακτικών κ.λ.π. για την επισκευή μηχανημάτων του Δήμου, για το έτος 2012

13/2012

Συγκροτεί ομόφωνα επιτροπή προμήθειας ανταλλακτικών κ.λ.π. για την επισκευή μηχανημάτων του Δήμου, για το έτος 2012

11ο Η.Δ.

14

Ορισμός μελών Επιτροπών μετά των αναπληρωματικών αυτών για την παραλαβή έργων του Δήμου Παγγαίου  για το έτος 2012

14/2012

Ορίζει ομόφωνα μέλη Επιτροπών μετά των αναπληρωματικών αυτών για την παραλαβή έργων του Δήμου Παγγαίου  για το έτος 2012

12ο Η.Δ.

15

Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών  του Δήμου Παγγαίου για το έτος  2012

15/2012

Συγκροτεί ομόφωνα Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών  του Δήμου Παγγαίου για το έτος  2012

13ο Η.Δ.

16

Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασιών για την εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου για το έτος 2012

16/2012

Συγκροτεί ομόφωνα επιτροπή δημοπρασιών για την εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου για το έτος 2012

14ο

Η.Δ.

17

Περί εκμίσθωσης αγροτεμαχίου- σχολικού κλήρου στη Τοπική Κοινότητα Ακροποτάμου

17/2012

Εγκρίνει ομόφωνα την εκμίσθωση αγροτεμαχίου – σχολικού κλήρου στη Τοπική Κοινότητα Ακροποτάμου

15ο Η.Δ.

18

Τροποποίηση της αριθμ. 72/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

18/2012

Τροποποιεί ομόφωνα την αριθμ. 72/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

16ο Η.Δ.

19

Τροποποίηση της αριθμ. 73/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

19/2012

Τροποποιεί ομόφωνα τη αριθμ. 73/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

17ο Η.Δ.

20

Τροποποίηση της αριθμ. 74/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

20/2012

Τροποποιεί ομόφωνα την αριθμ. 74/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

18ο Η.Δ.

21

Τροποποίηση της αριθμ. 75/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΠΑΓΓΑΙΟ Α.Ε.

21/2012

Τροποποιεί ομόφωνα τη αριθμ. 75/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΠΑΓΓΑΙΟ Α.Ε.

19ο Η.Δ.

22

Τροποποίηση της αριθμ. 138/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Παγγαίου

……………

Αποσύρεται

20ο Η.Δ.

23

Τροποποίηση της αριθμ. 139/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Παγγαίου

……………

Αποσύρεται

21ο Η.Δ.

24

Περί τροποποίησης της αριθμ. 174/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την Επιτροπή Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου

22/2012

Τροποποιεί ομόφωνα τη αριθμ. 174/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την Επιτροπή Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου

22ο Η.Δ.

25

Περί καθορισμού των ειδικοτήτων των συμβάσεων μίσθωσης έργου, βάσει του αριθμ. Οικ.52870/19-12-2011 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών

……………..

Αποσύρεται

23ο Η.Δ.

26

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικών υπηρεσιών

23/2012

Αποφασίζει ομόφωνα για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικών υπηρεσιών

24ο Η.Δ.

27

Περί εξαιρέσεως από την εφαρμογή της πενθημέρου εργασίας για το έτος 2011 του μονίμου προσωπικού των υπηρεσιών Άρδευσης – Ηλεκτροφωτισμού – Καθαριότητας του Δήμου Παγγαίου

24/2012

Αποφασίζει ομόφωνα για την εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθημέρου εργασίας για το έτος 2012 του μονίμου προσωπικού των υπηρεσιών Άρδευσης – Ηλεκτροφωτισμού – Καθαριότητας του Δήμου Παγγαίου

25ο Η.Δ.

28

Περί έγκρισης της αριθμ. 88/2011 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» που αφορά «Προγραμματισμό προσλήψεων με σύμβαση έργου και συμβάσεις ορισμένου χρόνου για το έτος 2012»

25/2012

Εγκρίνει ομόφωνα τη αριθμ. 88/2011 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» που αφορά «Προγραμματισμό προσλήψεων με σύμβαση έργου και συμβάσεις ορισμένου χρόνου για το έτος 2012»

26ο Η.Δ.

29

Περί έγκρισης της αριθμ. 89/2011 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» που αφορά «Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (Δίμηνα)  για το έτος 2012

26/2012

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη αριθμ. 89/2011 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» που αφορά «Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (Δίμηνα)  για το έτος 2012

27ο Η.Δ.

30

Καθορισμός θέσεων και αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

27/2012

Καθορίζει ομόφωνα τις θέσεις και τον αριθμό αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

28ο Η.Δ.

31

Εξέταση αίτησης Γεωργίου Νοβάκη, για αντικατάσταση αγροτεμαχίου του, λόγω κατάληψης από τα δημοτικά κοιμητήρια Ελευθερούπολης, με δημοτικό ακίνητο ίσης αξίας

………………

Αποσύρεται

29ο Η.Δ.

32

Περί τροποποίησης σχεδίου στο ΟΤ 65 του οικισμού Δωματίων του Δήμου Παγγαίου

28/2012

Τροποποιεί ομόφωνα το σχέδιο στο ΟΤ 65 του οικισμού Δωματίων του Δήμου Παγγαίου

30ο Η.Δ.

33

Εξέταση αίτησης για χορήγηση  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ”ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Δ. ΓΑΛΗΨΟΥ – ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ” Αρ. Μελ: 14/2010

29/2012

Χορηγεί ομόφωνα παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου ”ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Δ. ΓΑΛΗΨΟΥ – ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ” Αρ. Μελ: 14/2010

31ο Η.Δ.

34

Εξέταση αίτησης για χορήγηση  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ”ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ” Αρ. Μελ: 313/2004

30/2012

Χορηγεί ομόφωνα παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου ”ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ” Αρ. Μελ: 313/2004

32ο Η.Δ.

35

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ” ( ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1036/2011)

31/2012

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τοπρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ” (ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1036/2011)

33ο Η.Δ.

 

36

 

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΙΕΡΕΩΝ» (Αρ. Μελ. 8032/2010)

32/2012

Εγκρίνει ομόφωνα το πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΙΕΡΕΩΝ» (Αρ. Μελ. 8032/2010)

34ο Η.Δ.

 

37

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου ”ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ” Αρ. Μελ: 32/2009

33/2012

Εγκρίνει ομόφωνα το πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου ”ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ” Αρ. Μελ: 32/2009

 

35ο Η.Δ.

 

38

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ” Αρ. Μελ: 1015/2010

34/2012

Εγκρίνει ομόφωνα το πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ” Αρ. Μελ: 1015/2010

36ο Η.Δ.

39

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ”

35/2012

Εγκρίνει ομόφωνα το πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ”

37ο Η.Δ.

40

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ” (αρ. Μελ. 8008/2010-Δαπάνη 11.992,87€)

36/2012

Εγκρίνει ομόφωνα το πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ” (αρ. Μελ. 8008/2010-Δαπάνη 11.992,87€)

38ο Η.Δ.

41

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΔΔ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΘΕΣΕΙΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΣ – ΚΑΪΝΑΚΗ)» Αρ. Μελ: 149/2009

37/2012

Εγκρίνει ομόφωνα το πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΔΔ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΘΕΣΕΙΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΣ – ΚΑΪΝΑΚΗ)» Αρ. Μελ: 149/2009

 

39ο Η.Δ.

42

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (Αριθμ. Μελ. 115/2009)

38/2012

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τοπρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (Αριθμ. Μελ. 115/2009)

40ο Η.Δ.

43

Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ.Δ. ΗΡΑΚΛΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ»

39/2012

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τοπρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (Αριθμ. Μελ. 115/2009)

 

41ο Η.Δ.

44

Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Ν.ΣΥΡΑΚΟ” (λόγω αναθεωρήσεων), (Αρ. Μελ. 1022/08)

40/2012

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Ν.ΣΥΡΑΚΟ” (λόγω αναθεωρήσεων), (Αρ. Μελ. 1022/08)

42ο Η.Δ.

45

Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (Αριθμ. Μελ. 115/2009)

41/2012

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (Αριθμ. Μελ. 115/2009)

43ο Η.Δ.

46

Γνωμοδότηση για μερική ανάκληση απόφασης Νομάρχη περί μεταβίβασης δρόμου στον πρώην Δήμο Ελευθερών διανομή ΣΑΑΚ Φωλιάς

42/2012

Γνωμοδοτεί ομόφωνα για μερική ανάκληση απόφασης Νομάρχη περί μεταβίβασης δρόμου στον πρώην Δήμο Ελευθερών διανομή ΣΑΑΚ Φωλιάς

 

44ο Η.Δ.

47

Κατάληψη ιδιωτικής έκτασης από δημοτικές εγκαταστάσεις αντλιοστασίου στην τοπική κοινότητα Κοκκινοχώματος

……………..

Αποσύρεται

 

45ο Η.Δ.

48

Ενημέρωση για τη διάλυση της σύμβασης εκτέλεσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Δ. ΟΦΡΥΝΙΟΥ – ΟΡΦΑΝΙΟΥ – ΚΑΡΙΑΝΗΣ»

43/2012

Ενημέρωση του Σώματος

 

47ο Η.Δ.

49

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την αντιμετώπιση αναγκών

44/2012

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την αντιμετώπιση αναγκών

48ο Η.Δ.

50

Εξέταση αιτήσεως Ζραφκοπούλου Ευαγγελίας

45/2012

Απορρίπτει κατά πλειοψηφία το αίτημα της

49ο Η.Δ.

51

Απόφαση επί της πρότασης του ΓΕΣ για την διέλευση του αγωγού μεταφοράς νερού του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της Δ.Κ. Ελευθερούπολης  δια μέσου του στρατοπέδου «ΑΜΒΡΑΖΗ».

46/2012

Αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση του ΓΕΣ για την διέλευση του αγωγού μεταφοράς νερού του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της Δ.Κ. Ελευθερούπολης  δια μέσου του στρατοπέδου «ΑΜΒΡΑΖΗ».

1ο Ε.Η.Δ.

52

Oριοθέτηση ανατολικού χειμάρου οικισμού Μελισσοκομείου

47/2012

Οριοθετεί ομόφωνα τονανατολικό χείμαρρο οικισμού Μελισσοκομείου

2ο Ε.Η.Δ.

53

Ορισμός επιτροπής για τη διαπίστωση ή μη βλάβης του έργου                « ΒΕΛΤΙΩΣΗ  – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΌ ΑΓΙΟ ΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΩΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ».

48/2012

Ορίζει ομόφωνα επιτροπή για τη διαπίστωση ή μη βλάβης του έργου                « ΒΕΛΤΙΩΣΗ  – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΌ ΑΓΙΟ ΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΩΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ»

3ο Ε.Η.Δ.

54

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΦΩΛΗΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

49/2012

Αποφασίζει ομόφωνα για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΦΩΛΗΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

4ο Ε.Η.Δ.

Ελευθερούπολη 27 Ιανουαρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                            ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Μετάβαση στο περιεχόμενο