Πίνακας θεμάτων-Αποφάσεων Πρακτικού Συνεδρίασης Αριθ. 04/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Αριθ. Πρωτ. 12067/01-03-2012
Αριθ. Πίνακα. 04/2012

 

Π   Ι   Ν   Α   Κ   Α   Σ

ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΡΙΘ.  04/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 


 

 

Αριθ. και ημερομηνία πρόσκλησης: _________11117/23-02-2012____________

Ημερομηνία  συνεδρίασης:  _____________28 Φεβρουαρίου 2012 _____________

Αριθ. Θεμάτων πρόσκλησης: _____________ Τριάντα δύο (34)_____________

Αριθ. Συζητηθέντων θεμάτων: ____________Τριάντα έξι (36)__________________

 

α/α

Θέμα  που  συζητήθηκε

Αριθμός

απόφασης

Περίληψη απόφασης

1

Χαρακτηρισμός θεμάτων ως κατεπείγοντα,  για συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως

88/2012

Χαρακτηρίζει πέντε (5) θέματα ως κατεπείγοντα

1ο Ε.Η.Δ.

2

Περί εκμίσθωσης των αριθμ. Ο.Τ. 43Α και οικ.01 του Ο.Τ. 43 ρυμοτομικού σχεδίου Ν.Ηρακλίτσας έκτασης 5.398,77 τ.μ. και 5.619,20 τ.μ. αντίστοιχα

89/2012

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

16ο Η.Δ.

3

Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2012 Δήμου Παγγαίου

90/2012

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία για την αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2012 Δήμου Παγγαίου

1ο Η.Δ.

4

Έγκριση έκτακτης μετάβασης του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβούλου κ. Καλλινικίδη Ανδρέα στην Αθήνα

91/2012

Αποφασίζει ομόφωνα για την έκτακτη μετάβαση του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβούλου κ. Καλλινικίδη Ανδρέα στην Αθήνα

2ο Η.Δ.

5

Αποδοχή ποσού 65.046,23 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων και κατανομή του στις Σχολικές Επιτροπές

92/2012

Αποδέχεται ομόφωνα το ποσό των  65.046,23 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων και κατανομή του στις Σχολικές Επιτροπές

3ο Η.Δ.

6

Ψήφιση σχεδίου Οικονομικής Υποστήριξης για την έκδοση δανείου από το ΤΠΔ

93/2012

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία το σχέδιο Οικονομικής Υποστήριξης για την έκδοση δανείου από το ΤΠΔ

4ο Η.Δ.

7

Εγγραφή του Δήμου Παγγαίου ως συνδρομητή σε εφημερίδες – περιοδικά κ.λ.π. για το έτος 2012

94/2012

Αποφασίζει ομόφωνα για την εγγραφή του Δήμου Παγγαίου ως συνδρομητή σε εφημερίδες – περιοδικά κ.λ.π. για το έτος 2012

5ο Η.Δ.

8

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου σύμφωνα με την αριθμ. 130/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και την αριθμ.52870/19.12.2011 έγκριση αυτής από το Υπουργείο Εσωτερικών.- Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2012

95/2012

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου σύμφωνα με την αριθμ. 130/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και την αριθμ.52870/19.12.2011 έγκριση αυτής από το Υπουργείο Εσωτερικών.- Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2012

6ο Η.Δ.

9

Έκδοση ψηφίσματος για το παράρτημα ΙΚΑ Ελευθερούπολης

96/2012

Εγκρίνει ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος για το παράρτημα ΙΚΑ Ελευθερούπολης

7ο Η.Δ.

10

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των δύο φύλων Δήμου Παγγαίου

97/2012

Συγκροτεί ομόφωνα Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των δύο φύλων Δήμου Παγγαίου

8ο Η.Δ.

11

Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.  Παγγαίου

98/2012

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την αποζημίωση του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.  Παγγαίου

9ο Η.Δ.

12

Ανάκληση της αριθμ. 406/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ορισμός μέλους Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Π. για πλήρη απασχόληση στην επιχείρηση

99/2012

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία για την ανάκληση της αριθμ. 406/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ορισμός μέλους Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Π. για πλήρη απασχόληση στην επιχείρηση

10ο Η.Δ.

13

Εκμίσθωση του αριθμ. 829 αγροτεμαχίου έκτασης 13.077 τ.μ. Αναδασμού Παλαιοχωρίου

100/2012

Αποφασίζει ομόφωνα την εκμίσθωση του αριθμ. 829 αγροτεμαχίου έκτασης 13.077 τ.μ. Αναδασμού Παλαιοχωρίου

11ο Η.Δ.

14

Εκμίσθωση των αριθμ. 358, 220 & 164 αγροτεμαχίων (πρώην Σχολικού κλήρου) της Τοπικής Κοινότητας Μελισσοκομείου

101/2012

Αποφασίζει ομόφωνα για την εκμίσθωση των αριθμ. 358, 220 & 164 αγροτεμαχίων (πρώην Σχολικού κλήρου) της Τοπικής Κοινότητας Μελισσοκομείου

12ο Η.Δ.

15

Εκμίσθωση των αριθμ. 728, 366 & 369 αγροτεμαχίων (πρώην Σχολικού κλήρου) της Τοπικής Κοινότητας Μεσιάς

102/2012

Αποφασίζει ομόφωνα για την εκμίσθωση των αριθμ. 728, 366 & 369 αγροτεμαχίων (πρώην Σχολικού κλήρου) της Τοπικής Κοινότητας Μεσιάς

13ο Η.Δ.

16

Εκμίσθωση των αριθμ. 694 β & 736 α αγροτεμαχίου της Τοπικής Κοινότητας Νέας Ηρακλίτσας

……….

Αποσύρεται

14ο Η.Δ.

17

Εκμίσθωση του αριθμ. 2334 αγροτεμαχίου της Τοπικής Κοινότητας Μεσορόπης

103/2012

Εγκρίνει ομόφωνα την εκμίσθωση του αριθμ. 2334 αγροτεμαχίου της Τοπικής Κοινότητας Μεσορόπης

15ο Η.Δ.

18

Συζήτηση επανεξέτασης της τιμολογιακής πολιτικής στα θέματα ύδρευσης και αποχέτευσης, ύστερα από αίτημα των συμβούλων της μειοψηφίας

104/2012

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία

17ο Η.Δ.

19

Συζήτηση περί μείωσης των δαπανών μέσω περιορισμού αριθμού ειδικών συμβούλων και αμειβομένων αιρετών, ύστερα από αίτημα των συμβούλων της μειοψηφίας

105/2012

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία

18ο Η.Δ.

20

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ” με αριθμ. Τεχνικής μελέτης 15/2009 Δήμου Ελευθερών

106/2012

Εγκρίνει ομόφωνα το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ” με αριθμ. Τεχνικής μελέτης 15/2009 Δήμου Ελευθερών

19ο Η.Δ.

21

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΙΤΣΑΣ” με αριθμ. Τεχ. Μελ.4019/2010 Δήμου Ελευθερών

 

107/2012

Εγκρίνει ομόφωνα το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΙΤΣΑΣ” με αριθμ. Τεχ. Μελ.4019/2010 Δήμου Ελευθερών

 

20ο Η.Δ.

22

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΙΤΣΑΣ” με αριθμ. Τεχ. Μελ. 4021/2010 Δήμου Ελευθερών

108/2012

Εγκρίνει ομόφωνα το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΙΤΣΑΣ” με αριθμ. Τεχ. Μελ. 4021/2010 Δήμου Ελευθερών

21ο Η.Δ.

23

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Κ.Α.Π.Η. Δ.Δ. ΦΩΛΙΑΣ” με αριθμ. τεχνικής μελέτης 21/2008  Δήμου Ελευθερών

109/2012

Εγκρίνει ομόφωνα το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Κ.Α.Π.Η. Δ.Δ. ΦΩΛΙΑΣ” με αριθμ. τεχνικής μελέτης 21/2008  Δήμου Ελευθερών

22ο Η.Δ.

24

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής  του έργου: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ” με αριθμ. Τεχνικής μελέτης 4026/2009 Δήμου Ελευθερών

110/2012

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία το Πρωτόκολλο Προσωρινής  του έργου: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ” με αριθμ. Τεχνικής μελέτης 4026/2009 Δήμου Ελευθερών

23ο Η.Δ.

25

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής  του έργου: “ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Δ. ΟΦΡΥΝΙΟΥ” με αριθμ. Τεχνικής μελέτης 23/2010 Δήμου Ορφανού

111/2012

Εγκρίνει ομόφωνα το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής  του έργου: “ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Δ. ΟΦΡΥΝΙΟΥ” με αριθμ. Τεχνικής μελέτης 23/2010 Δήμου Ορφανού

24ο Η.Δ.

26

Έγκριση παραλαβής μελέτης με τίτλο:” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ” (Δ.Ε. ΠΑΓΓΑΙΟΥ)»

 

112/2012

Αποσύρεται

25ο Η.Δ.

27

Οριστική διάλυση της σύμβασης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)» με αριθμ. Τεχν.μελέτης 4024/2009 Δήμου Ελευθερών

113/2012

Εγκρίνει ομόφωνα τη διάλυση της σύμβασης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)» με αριθμ. Τεχν.μελέτης 4024/2009 Δήμου Ελευθερών

26ο Η.Δ.

28

 

 

Περί έγκρισης υποβολής πρότασης με τίτλο:“Prehistoric & Contemporary Interventions in the Landscape: Rock Art & Visual Arts” στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του προγράμματος ENPI CBC MED

114/2012

Εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης με τίτλο:“Prehistoric & Contemporary Interventions in the Landscape: Rock Art & Visual Arts” στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του προγράμματος ENPI CBC MED

27ο Η.Δ.

29

 

Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου για την υποβολή πρότασης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΙΩΝ ΚΑΙ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ” για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΕΠ Α.Μ.Θ. 2007 – 2013 (Πρόσκληση 73η) και έγκρισης της αντίστοιχης μελέτης

115/2012

Αποφασίζει ομόφωνα υπέρ της σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου για την υποβολή πρότασης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΙΩΝ ΚΑΙ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ” για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΕΠ Α.Μ.Θ. 2007 – 2013 (Πρόσκληση 73η) και έγκρισης της αντίστοιχης μελέτης

28ο Η.Δ.

30

 

Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου για την υποβολή πρότασης του έργου “ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ” για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΕΠ Α.Μ.Θ. 2007 – 2013 (Πρόσκληση 73η) και έγκρισης της αντίστοιχης μελέτης

116/2012

Αποφασίζει ομόφωνα υπέρ της σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου για την υποβολή πρότασης του έργου “ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ” για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΕΠ Α.Μ.Θ. 2007 – 2013 (Πρόσκληση 73η) και έγκρισης της αντίστοιχης μελέτης.

29ο Η.Δ.

31

 

Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου για την υποβολή πρότασης του έργου “ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΦΩΛΕΑΣ” για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΕΠ Α.Μ.Θ. 2007 – 2013 (Πρόσκληση 73η) και έγκρισης της αντίστοιχης μελέτης

117/2012

Αποφασίζει ομόφωνα υπέρ της σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου για την υποβολή πρότασης του έργου “ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΦΩΛΕΑΣ” για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΕΠ Α.Μ.Θ. 2007 – 2013 (Πρόσκληση 73η) και έγκρισης της αντίστοιχης μελέτης

30ο Η.Δ.

32

 

Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου για την υποβολή πρότασης του έργου “ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΗΨΟΥ ΜΕ ΤΗ Μ.Ε.Λ ΟΡΦΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ Μ.Ε.Λ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ” για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΕΠ Α.Μ.Θ. 2007 – 2013 (Πρόσκληση 73η) και έγκρισης της αντίστοιχης μελέτης

118/2012

Αποφασίζει ομόφωνα υπέρ της σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου για την υποβολή πρότασης του έργου “ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΗΨΟΥ ΜΕ ΤΗ Μ.Ε.Λ ΟΡΦΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ Μ.Ε.Λ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ” για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΕΠ Α.Μ.Θ. 2007 – 2013 (Πρόσκληση 73η) και έγκρισης της αντίστοιχης μελέτης

31ο Η.Δ.

33

Εξέταση αιτήσεων

……………

Δεν υπήρχαν

32ο Η.Δ.

34

Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε πυρόπληκτο δημότη – Ψήφιση πίστωσης

119/2012

Εγκρίνει ομόφωνα την Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε πυρόπληκτο δημότη – Ψήφιση πίστωσης

1ο Ε.Η.Δ.

35

Έγκριση της αριθμ. 14/2012 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Π. που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

120/2012

Εγκρίνει ομόφωνα την αριθμ. 14/2012 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Π. που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012

2ο Ε.Η.Δ.

 

36

 

Ορισμός Αναπληρωματικού Μέλους στην Τριμελή Επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων για έκδοση ή ανανέωση παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών

121/2012

Ορίζει ομόφωνα τον κ. Θωμά ως αναπληρωματικό του Δημάρχου στην τριμελή επιτροπή για την χορήγηση βεβαιώσεων για έκδοση ή ανανέωση παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών

3ο Ε.Η.Δ.

37

 

Έγκριση κατασκευής με την διαδικασία του κατεπείγοντος του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ» – Απ’ ευθείας ανάθεση.

 

 

122/2012

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την κατασκευή με την διαδικασία του κατεπείγοντος του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ» και την απ’ ευθείας ανάθεση

 

4ο Ε.Η.Δ.

38

 

Έγκριση μετάβασης μελών της Επιτροπής Τουρισμού στην έκθεση στο Βερολίνο – Ψήφιση πίστωσης

123/2012

Εγκρίνει ομόφωνα την μετάβαση μελών της Επιτροπής Τουρισμού στην έκθεση στο Βερολίνο – Ψήφιση πίστωσης

5ο Ε.Η.Δ.

6ο Ε.Η.Δ.

 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικ.έτους 2012.

 

124/2012

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία για την αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2012 Δήμου Παγγαίου

 

Ελευθερούπολη 01 Μαρτίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                            ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Μετάβαση στο περιεχόμενο