Πίνακας Θεμάτων-Αποφάσεων 13.02.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Αριθ. Πρωτ. 9526/16-02-2012
Αριθ. Πίνακα. 02/2012

 

Π   Ι   Ν   Α   Κ   Α   Σ

ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΡΙΘ.  02/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 Αριθ. και ημερομηνία πρόσκλησης: _________6670/09-02-2012____________

Ημερομηνία  συνεδρίασης:  _____________13Φεβρουαρίου 2012 _____________

Αριθ. Θεμάτων πρόσκλησης: _____________ Τριάντα τέσσερα (34)_____________

Αριθ. Συζητηθέντων θεμάτων: ____________Τριάντα πέντε (35)__________________

 

α/α

Θέμα  που  συζητήθηκε

Αριθμός

απόφασης

Περίληψη απόφασης

1

Χαρακτηρισμός θεμάτων ως κατεπείγοντα,  για συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως

50/2012

Χαρακτηρίζει τρία (3) θέματα ως κατεπείγοντα

1ο Ε.Η.Δ.

2

Εορτασμός για τα 100 χρόνια  από την απελευθέρωση του Παγγαίου – Ελευθερούπολης

51/2012

Αποφασίζει ομόφωνα για τον πανηγυρικό εορτασμό των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Ελευθερούπολης και του Παγγαίου

33ο Η.Δ.

3

Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2012 Δήμου Παγγαίου

52/2012

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία για την αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2012 Δήμου Παγγαίου

1ο Η.Δ.

4

Έγκριση της αριθμ. 7/2012 απόφασης του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» που αφορά «Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων  οικονομικού έτους 2012»

53/2012

Εγκρίνει ομόφωνα την αριθμ. 7/2012 απόφαση του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» που αφορά «Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων  οικονομικού έτους 2012»

2ο Η.Δ.

5

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης

………….

Αποσύρεται

3ο Η.Δ.

6

Εξώδικος συμβιβασμός μεταξύ Δήμου Παγγαίου και Αναστασίου Κακουλίδη (Αγωγή 581/2010 στο Μον.Διοικ.Πρωτ.Καβάλας)

54/2012

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ Δήμου Παγγαίου και Αναστασίου Κακουλίδη (Αγωγή 581/2010 στο Μον.Διοικ.Πρωτ.Καβάλας)

4ο Η.Δ.

7

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Σχολής Οδηγών

55/2012

Αποφασίζει ομόφωνα για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Σχολής Οδηγών

5ο Η.Δ.

8

Διάθεση και χρήση βοσκοτόπων Δήμου Παγγαίου

56/2012

Εγκρίνει ομόφωνα τον κανονισμό για την διάθεση και χρήση βοσκοτόπων Δήμου Παγγαίου

6ο Η.Δ.

9

Κοπή και διάθεση δένδρων λεύκης για ξυλεία

57/2012

Αποφασίζει ομόφωνα για την κοπή και διάθεση λεύκης για ξυλεία με τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού

7ο Η.Δ.

10

Έγκριση έκτακτης μετάβασης του Δημάρχου και του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Κηπιών στην Αθήνα

58/2012

Εγκρίνει ομόφωνα την έκτακτη μετάβαση του Δημάρχου και του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Κηπιών στην Αθήνα

8ο Η.Δ.

11

Περί παραχώρησης χρήσης γεωτρήσεων στον Τ.Ο.Ε.Β. Πιερίας Κοιλάδος

59/2012

Αποφασίζει ομόφωνα για την παραχώρηση χρήσης γεωτρήσεων στον Τ.Ο.Ε.Β. Πιερίας Κοιλάδος

9ο Η.Δ.

12

Ορισμός θέσης εγκατάστασης προσώπων εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων

60/2012

Ορίζει κατά πλειοψηφία την θέση εγκατάστασης προσώπων εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων

10ο Η.Δ.

13

Κάλυψη εξόδων εκπαιδευτικού προγράμματος

61/2012

Αποφασίζει ομόφωνα για την κάλυψη μέρους των εξόδων του εκπαιδευτικού προγράμματος με το ποσό των 2.000,00 €

11ο Η.Δ.

14

Διαγραφές χρεών

 

62/2012

Αποφασίζει ομόφωνα για τις διαγραφές χρεών

12ο Η.Δ.

15

Περί εγκρίσεως του πρακτικού της ΕΠΠΕ για την παραλαβή της Β’ Φάσης του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

63/2012

Εγκρίνει ομόφωνα το πρακτικό της ΕΠΠΕ για την παραλαβή της Β’ Φάσης του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

13ο Η.Δ.

16

Περί έγκρισης υποβολής πρότασης του έργου  «ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ – ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΕΩΝ» με αρ. μελ. 1024/2011 Προϋπολογισμού 1.030.000,00 € με ΦΠΑ, για ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΕΠ Α.Μ.Θ. 2007 – 2013

64/2012

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τηνυποβολή πρότασης του έργου  «ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ – ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΕΩΝ» με αρ. μελ. 1024/2011 Προϋπολογισμού 1.030.000,00 € με ΦΠΑ, για ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΕΠ Α.Μ.Θ. 2007 – 2013

14ο Η.Δ.

17

Περί έγκρισης υποβολής πρότασης του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΦΩΛΕΑΣ» με αρ. μελ. 1031/2011 Προϋπολογισμού  1.830.000,00 € με ΦΠΑ,  στο ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013

65/2012

Εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΦΩΛΕΑΣ» με αρ. μελ. 1031/2011 Προϋπολογισμού  1.830.000,00 € με ΦΠΑ,  στο ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013

15ο Η.Δ.

18

Περί έγκρισης παραλαβής της μελέτης “ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΗΣ  Α’  ΦΑΣΗΣ  ΤΟΥ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ”

66/2012

Εγκρίνει ομόφωνα την παραλαβή της μελέτης “ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΗΣ  Α’  ΦΑΣΗΣ  ΤΟΥ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ”

16ο Η.Δ.

19

Έγκριση παραλαβής μελέτης με τίτλο  «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 88, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

67/2012

Εγκρίνει ομόφωνα την παραλαβή μελέτης με τίτλο  «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 88, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

17ο Η.Δ.

20

Έγκριση τεύχους μελέτης αριθ. 1002/2012 με τίτλο “Ανάπλαση παραλιακού πεζοδρόμου παλαιού οικισμού Ν. Ηρακλείτσας”, (πιστώσεις ΕΣΠΑ) και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

68/2012

Εγκρίνει ομόφωνα το τεύχος μελέτης αριθ. 1002/2012 με τίτλο “Ανάπλαση παραλιακού πεζοδρόμου παλαιού οικισμού Ν. Ηρακλείτσας”, (πιστώσεις ΕΣΠΑ) και καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης τον ανοικτό διαγωνισμό

18ο Η.Δ.

21

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΔ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΘΕΣΗ ‘ΚΑΡΟΥΛΙ’)” (Αρ. Μελ.25/2010)

69/2012

Εγκρίνει ομόφωνα το Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΔ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΘΕΣΗ ‘ΚΑΡΟΥΛΙ’)” (Αρ. Μελ.25/2010)

19ο Η.Δ.

22

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ” (Αρ. μελ. 134/2009-πιστώσεις Πρόγραμμα Αλ. Μπαλτατζής)

70/2012

Εγκρίνει ομόφωνα το Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ” (Αρ. μελ. 134/2009-πιστώσεις Πρόγραμμα Αλ. Μπαλτατζής)

20ο Η.Δ.

23

Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΔ ΟΦΡΥΝΙΟΥ, ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ” (Αρ. Μελ.163/2009)

71/2012

Εγκρίνει ομόφωνα το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΔ ΟΦΡΥΝΙΟΥ, ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ” (Αρ. Μελ.163/2009)

21ο Η.Δ.

24

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ» (Αρ. Μελ. 353/2008)

72/2012

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία το Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ» (Αρ. Μελ. 353/2008)

22ο Η.Δ.

25

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ» (Αριθμ. Μελ. 1031/2009)

73/2012

Εγκρίνει ομόφωνα το Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ» (Αριθμ. Μελ. 1031/2009)

23ο Η.Δ.

26

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ» (Αριθμ. Μελ. 1014/2010)

74/2012

Εγκρίνει ομόφωνα το Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ» (Αριθμ. Μελ. 1014/2010)

24ο Η.Δ.

27

Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΚΡΟΒΟΥΝΙΟΥ» (Αριθμ. Μελ. 1007/2009)

75/2012

Εγκρίνει ομόφωνα το Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΚΡΟΒΟΥΝΙΟΥ» (Αριθμ. Μελ. 1007/2009)

25ο Η.Δ.

28

Έγκριση 2ου ΑΠΕ – 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου : «ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ»

76/2012

Αποσύρεται

26ο Η.Δ.

29

Γνωμοδότηση για την παραχώρηση κοινοχρήστου έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Ανδρέα για ανέγερση μονίμων σταυλικών εγκαταστάσεων

77/2012

Γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της παραχώρησης κοινοχρήστου έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Ανδρέα για ανέγερση μονίμων σταυλικών εγκαταστάσεων

27ο Η.Δ.

30

Έκφραση γνώμης για την εκμίσθωση κοινόχρηστης  έκτασης αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Νέας Ηρακλίτσας του Δήμου Παγγαίου

78/2012

Γνωμοδοτεί αρνητικά στην εκμίσθωση κοινόχρηστης έκτασης στο αγρόκτημα Ν.Ηρακλίτσας, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φ/β συστημάτων. Εκφράζει την άποψη ότι ο χώρος πρέπει να αξιοποιηθεί τουριστικά.

28ο Η.Δ.

31

Γνωμοδότηση για παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης  7.874,75μ2 στο αγρόκτημα Ακροβουνίου στην εταιρεία “ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΥΔΩΡ Α.Ε.” με σκοπό την δημιουργία μονάδας εμφιάλωσης νερού

79/2012

Αποφασίζει ομόφωνα να αποσυρθεί το θέμα και να επανέλθει με νέο τοπογραφικό διάγραμμα.

29ο Η.Δ.

32

Γνωμοδότηση για την εκμίσθωση κοινόχρηστης έκτασης στο αγρόκτημα Κοκκινοχωρίου Καβάλας του Δήμου Παγγαίου (άρθρο 11, παρ. 7 του Ν. 3147/2003)

80/2012

Γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της μη εκμίσθωσης της κοινόχρηστης έκτασης στο αγρόκτημα Κοκκινοχωρίου Καβάλας του Δήμου Παγγαίου (άρθρο 11, παρ. 7 του Ν. 3147/2003)

30ο Η.Δ.

33

Εξέταση αίτησης Βαρίτη Ανδρέα, για αντικατάσταση οικοπέδου λόγω κατάληψης από Α Δημοτικό Σχολείο και οικοπέδου για χρήση χώρου στάθμευσης από το Δήμο με δημοτικό ακίνητο ίσης αξίας

81/2012

Συνηγορεί κατά πλειοψηφία υπέρ της έκδοσης πράξης αναλογισμού

31ο Η.Δ.

34

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου σε εκθέσεις για την τουριστική προβολή του Δήμου

82/2012

Εγκρίνει ομόφωνα τη συμμετοχή του Δήμου σε διεθνείς εκθέσεις για την τουριστική προβολή του Δήμου

32ο Η.Δ.

35

Εξέταση αίτησης του Μ/Σ συλλόγου Κάριανης για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό Χ.Ο.Ν. (Χορωδία & Ορχήστρα Νέων) στην Αθήνα

83/2012

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την ενίσχυση του συλλόγου για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό

34ο Η.Δ.

 

36

Έγκριση  τεχνικής μελέτης (αριθ. 1003/2012) που αφορά το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΛΕΩΦ. ΣΕΡΡΩΝ)», υποβολή αυτού στο ΕΣΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

 

84/2012

Εγκρίνει ομόφωνα την τεχνική μελέτη (αριθ. 1003/2012) που αφορά το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΛΕΩΦ. ΣΕΡΡΩΝ)», τηνυποβολή αυτού στο ΕΣΠΑ και καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης τον ανοικτό διαγωνισμό

 

1ο Ε.Η.Δ.

37

Απευθείας ανάθεση με την διαδικασία του κατεπείγοντος του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

 

85/2012

Αποφασίζει ομόφωνα την απ’ ευθείας ανάθεση με την διαδικασία του κατεπείγοντος του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

 

2ο Ε.Η.Δ.

38

Έγκριση της υπ’ αριθ.1/2012 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Π. που αφορά «Προϋπολογισμός έτους 2012».

 

86/2012

Εγκρίνει ομόφωνα την αριθμ. 1/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Π. που αφορά «Προϋπολογισμός έτους 2012»

3ο Ε.Η.Δ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελευθερούπολη 16 Φεβρουαρίου 2012

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                            ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Μετάβαση στο περιεχόμενο