Περίληψη Διακήρυξης Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών πρόληψης υγείας» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

Ελευθερούπολη, 28/06/2013
Αρ. πρωτ.: 25721

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμαρχος Παγγαίου
Προκηρύσσει

Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών πρόληψης υγείας» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνικής και οικονομικής απόψεως προσφορά.

Ο διαγωνισμός αφορά στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών πρόληψης υγείας» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρότυπο ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης υγείας στο Δήμο Παγγαίου», Άξονας Προτεραιότητας 13 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, συνολικού προϋπολογισμού 134.685,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται στην Ελευθερούπολη, Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α, την 22/07/2013 ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν μεταξύ άλλων εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι ίση με το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι 6.734,25€.

Οι υπηρεσίες θα πρέπει να παρασχεθούν έως τις 20/03/2014.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης παρέχονται από τον υπάλληλο Τσιρικτσή Κωνσταντίνο του Δήμου Παγγαίου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη διεύθυνση Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α και στα τηλέφωνα 2592350017,2592350000.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο