ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για εκμίσθωση, λειτουργία και εκμετάλλευση του σχολικού κυλικείου

του Γυμνασίου Νικήσιανης)

 

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Παγγαίου

 

Έχοντας υπόψη:

1) Την ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016(ΦΕΚ 2646/25-8-2016 τ.Β΄)«Τροποποίηση της αρ.64321/Δ4/16-5-2008 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 1003/30-5-2008/τ.Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 111526/Δ4/2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1541/2010/τ.Β΄) με θέμα «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων».

2)Την Υπουργική Απόφαση Υ1γ/Γ.Π./οικ.81025/29-3-2013(ΦΕΚ2135/Β) Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών(σταθερών),χώρων εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,όπως αυτή ισχύει.

3) Την αριθμ.19/2022 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παγγαίου.

4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της προκήρυξης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση, λειτουργία και εκμετάλλευση του σχολικού κυλικείου του Γυμνασίου Νικήσιανης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει δημόσια στις 12 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Παγγαίου στην Ελευθερούπολη. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Για περισσότερες πληροφορίες για τους όρους της σχετικής διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου Νικήσιανης στο τηλέφωνο 2592061333, ή από στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα τηλέφωνα 2592350033 και 2592350021 απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της διακήρυξης του διαγωνισμού, να δουν το χώρο του κυλικείου και να πληροφορηθούν κάθε τι σχετικό, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Πρόεδρος της

Σχολικής Επιτροπής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μπενή Ελένη

 

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_-ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_2022.docx

Μετάβαση στο περιεχόμενο