Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 3 στον Δήμο Παγγαίου (συμπεριλαμβανομένων και αυτών του πρώην Δήμου Πιερέων)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Ημερομηνία : 06 Νοεμβρίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                            Αρ. Πρωτ. :     39939
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών

1.   Ο Δήμαρχος Παγγαίου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη  συμφερότερη από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά, για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 3 στον Δήμο Παγγαίου (συμπεριλαμβανομένων και αυτών του πρώην Δήμου Πιερέων)» στα πλαίσια του Μέτρου 313 (Υπομέτρο 313Α) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013 του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

2.   Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω υπηρεσίας ανέρχεται σε € 66.420,00 (εξήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια είκοσι ευρώ). Η εκτέλεση της πράξης θα γίνει με βάση την επικαιροποιημένη 1021/2013 μελέτη της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Παγγαίου.

3.   Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Παγγαίου την 13.11.2014 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 π.μ.

4.   Υποψήφιοι μπορεί να είναι :α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΑΣ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) β) Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ή Κοινοπραξίες, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει την Σ.Π.Σ. του ΠΟΕ

5.   Η προσφορά θα είναι ενιαία για όλες τις δράσεις και δε θα γίνει κατακύρωση ξεχωριστά ανά δράση υπηρεσίας.

6.   Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης της υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ, ήτοι € 1.080,00. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον έξι μήνες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

7.   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μέχρι και μία εργάσιμη ημέρα πριν από το διαγωνισμό, με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου, τηλ. 25923 50066, αρμόδιος κος Παπαδόπουλος Οδυσσέας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο