Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας: Προκήρυξη για την πρόσληψη 71 ατόμων

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 1 / 2014
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/1994 και του άρθρου 1 παρ. 19 του Ν. 2247/1994, όπως ισχύουν.

  2. Τις διατάξεις των άρθρων 186 (τομέας Β΄) και 260 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

  3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ 6/70/9090/05-05-2014 Εγκριτική Απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου2 της ΠΥΣ: 33/27-12-2006 (ΦΕΚ Α΄280) «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις διατάξεις της Π.Υ.Σ. 35/18-12-2013 (ΦΕΚ Α΄280/19-12-2013).

  4. Την αριθμ. 1111/62237/13-05-2014 απόφαση κατανομής του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

  5. Την αριθμ. 6569/67952/14-06-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

  6. Το αριθμ.4999/50532/15-4-2014 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 60 ημερομίσθια) συνολικού αριθμού εβδομήντα ένα (71) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς

Κατεβάστε από εδώ την προκήρυξη (.doc)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο