Παρεμβάσεις επισκευών και συντηρήσεων στις Δημοτικές Υποδομές Δ. Παγγαίου

 Ο Δήμαρχος Παγγαίου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την κατασκευή του έργου : «Παρεμβάσεις επισκευών και συντηρήσεων στις Δημοτικές Υποδομές Δ. Παγγαίου» με προϋπολογισμό 161.290,32 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Οδοποιία, Οικοδομικά και Ηλεκτρομηχανολογικά, με προϋπολογισμό 161.290,32 € (με Γ.Ε.+Ο.Ε+Απρόβλεπτα).

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 19 του μηνός Απριλίου του έτους 2018 ημέρα Πέμπτη από την Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων του Δήμου Παγγαίου, Ελευθερούπολη οδός Φρίξου Παπαχρηστίδη 137Α. Ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών 10 π.μ..

13_ΤΕΥΔ.docx

ΜΕΛΕΤΗ_PDF.pdf

 

 

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο