«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»: Προκήρυξη για την πρόσληψη παιδιάτρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                  Ελευθερούπολη      20 – 11- 2014
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                                              Αριθ. Πρωτ.:          – 1600  –
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΝΠΔΔ «Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή»
ΦΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 38
Τ.Κ. 64100
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ
Πληροφορίες: E. Σκαλίδου
Τηλ. 25920 22436
Εmail: eskalidounpdd@Gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ  1/2014
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΕΡΓΟΥ

 

ΤΟ    Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου  10 του Ν. 3812/2009, τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 και του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  4. Την υπ’ αριθμ. 18/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πρόσληψη ενός (1) παιδιάτρου με σχέση εργασίας μίσθωσης έργου έναντι αντιτίμου.
  5. Την υπ’ αριθμ. 37/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
  6. Την αριθ. 5380/12-6-2014 βεβαίωσης του ΑΣΕΠ.
  7. Την υπ΄ αριθμ.  182 / 10-2-2014 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.
  8. Την υπ’ αριθμ. 71/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, ενός  ( 1 ) ΠΕ Παιδιάτρου ,για την υλοποίηση του προγράμματος-έργου της ιατρικής παρακολούθησης και φροντίδας των παιδιών προσχολικής ηλικίας που φιλοξενούνται στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κωδικός

απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δήμος Παγγαίου

ΠΕ Παιδίατροs

12 μήνες

1

Κατεβάστε ολόκληρη την προκήρυξη (.doc)

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο