Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                                     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                                                                                           ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΣ:

 

Τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής

Δήμου Παγγαίου

 

 

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, στις 20.10.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 12:00.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020) και της όμοιες της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:61910/07.10.2021 (ΦΕΚ 4674/08.10.2021 τ. Β΄), όπως ισχύει, η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, για συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διατάξεως:

 

  

Θέμα :

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παγγαίου έτους 2022 (άρθρο 63γ Ν. 3852/2010, όπως ισχύει)

 

 

 

 

                                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

                                                                                                                                            ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                                                                  

                                                                                                                                          ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_20.10.2021.pdf

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο