Πρόχειρος διαγωνισμός για την “Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών 2016-2017”

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΤΗΛ.: 25923 50031                                                                                                            Ελευθερούπολη 07.06.2016
FAX: 25923 50077                                                                                                              ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12946
ΑΡ. ΜΕΛ. : 1049/2016                                                                                               

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αντικείμενο διαγωνισμού:

«Προμήθεια οικοδομικών υλικών 2016-2017»

Πληροφορίες καιτεύχη δημοπράτησης:

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΤΗΛ.: 25923 50024, 31
FAX: 25923 50077
www.dimospaggaiou.gr

Διαδικασία διεξαγωγής διαγωνισμού:

Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο  κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Ισχύουσα νομοθεσία:

ΕΚΠΟΤΑ, Ν. 3463/2006, Ν. 4281/2014 και η λοιπή νομοθεσία όπως αναφέρεται στο προοίμιο της διακήρυξης

Προϋπολογισμός:

60.000,00συν ΦΠΑ 24%

Δικαίωμα προαίρεσης

Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης

Εγγύηση συμμετοχής:

2% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, ήτοι € 1.200,00 (εφόσον ο υποψήφιος προσφέρει το σύνολο των ζητουμένων ειδών). Διαφορετικά το 2% του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στο τμήμα στο οποίο συμμετέχει

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα διαγωνισμού:

16.06.2016, ώρα 10.00

Όροι του διαγωνισμού

Όπως περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος

Αναστασιάδης Φίλιππος

Συνημμένα Αρχεία:

1. Διακήρυξη (.pdf)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο