Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                         Ελευθ/πολη,  02/07/2014
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25931
ΑΡ. ΜΕΛ. : 1014/2014  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αντικείμενο Διαγωνισμού:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

Αναθέτουσα Αρχή:

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΤΗΛ. : 25923 50031

FAX : 25923 50077

Διαδικασία Διεξαγωγής Διαγωνισμού:

Μειοδοτικός δημόσιος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος

Ισχύουσα Νομοθεσία:

Η Υ.Α. 11389/93 & ο Ν. 3463/06 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας».

Προϋπολογισμός:

50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Εγγύηση Συμμετοχής:

5% του προϋπολογισμού της ομάδας με το ΦΠΑ

Ημ/νία – Ώρα Λήξης Υποβολής Προσφορών:

11/07/2014, ώρα 10.00

 

Ο Δήμαρχος
ΞΟΥΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ελευθερούπολη, 02/07/2014

 Συνημμένα Αρχεία:

1. Διακήρυξη (.doc)

2. Τεχνική Έκθεση (.doc)

3. Προμέτρηση – Προϋπολογισμός (.xls)

4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (.doc)

5. Διευκρινήσεις επί των ερωτήσεων της Χρυσανίδης Α.Ε

 

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο