Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 20.02.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελευθερούπολη, 15/02/2013
Αριθμ. Πρωτ.  5810

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 20 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Tετάρτη και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

 

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2013 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

 Περί ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: “Ακτομηχανική Μελέτη που αφορά την ανακατασκευή πεζοδρομίων”

Θέμα 3ο

Περί έγκρισης σχεδίου διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια εξοπλισμού πάρκου στην Ελευθερούπολη με πρόβλεψη προσβασιμότητας, χρήσης και άθλησης ΑΜΕΑ” (αρ. μελ. 1047/2012 – προβλεπόμενες πιστώσεις: ΕΣΠΑ)

Θέμα 4ο

Περί έγκρισης πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου» (αρ. μελ. 1038/2012)

Θέμα 5ο

Περί παράτασης της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» (αρ. μελ. 1048/2012)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο