Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Παγγαίου

kentro koinotitas

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής – Προαγωγής Δημόσιας Υγείας -Παιδείας και Πολιτισμού

ΣΤΌΧΟΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ :

 • Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της ποιότητας ζωής των ατόμων που ζουν στα όρια του Δήμου Παγγαίου.
 • Η υποστήριξη, ενημέρωση και ενδυνάμωση των ατόμων με στόχο την κοινωνική ευημερία.

Η υπηρεσία δρα με βάση τις αρχές της ισότητας και της εξατομικευμένης παροχής βοήθειας σε όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από το φύλο, τη θρησκεία, την χώρα προέλευσης ή οποιαδήποτε άλλη μορφή διάκρισης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ

 • Προσφέρει υπηρεσίες Κοινωνικής εργασίας σε δημότες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού όπως: παιδί και οικογένεια, άτομα με αναπηρίες, άποροι, ψυχικά ασθενείς, τρίτη ηλικία κ.α.
 • Παρέχει: Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη του ατόμου και της οικογένειας του.
 • Αποδέχεται αιτήματα και αναφορές για κοινωνική προστασία ατόμων και οικογενειών που βρίσκονται σε κίνδυνο ή αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα ή προβλήματα ψυχικής υγείας και πραγματοποιεί κατ’ οίκον επισκέψεις με στόχο την καταγραφή των αναγκών τους και τη παροχή βοήθειας.
 • Πληροφορεί για δικαιώματα, παροχές και επιδόματα αναλόγως των ιδιαίτερων αναγκών κάθε ατόμου.
 • Παραπέμπει πολίτες στις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρύτερο επίπεδο.
 • Συνεργάζεται με τον ΕΟΠΥΥ για την πραγματοποίηση κοινωνικών ερευνών για άτομα που χρήζουν εισαγωγής σε κλινικές χρόνιων παθήσεων.
 • Συνεργάζεται με τις εκπαιδευτικές δομές του Δήμου και αποτελεί συνδετικό κρίκο του δικτύου φορέων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών της ευρύτερης περιοχής μέσω της συνεργασίας μαζί τους.
 • Υποδέχεται και διεκπεραιώνει αιτήματα πολιτών για εισαγωγή υπερήλικων σε δομές και ιδρύματα.
 • Πραγματοποιεί δράσεις (επιμορφωτικά προγράμματα για ενήλικες) Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης..
 • Ελέγχει και αξιολογεί τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας που εδρεύουν στη χωρική της αρμοδιότητα μέσω του θεσμού των    ‘’Κοινωνικών Συμβούλων’’
 •  Χορηγεί άδεια ίδρυσης και  λειτουργίας  Δημοτικών και Ιδιωτικών Βρεφονηπιακών σταθμών.
 • Αποτελεί πλαίσιο πρακτικής για φοιτητές τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

 1. Το τμήμα κοινωνικής Μέριμνας στεγάζεται στο ΚΑΠΗ Ελευθερούπολης. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι : 2592023315 Αβραμίδου Δήμητρα, Κοινωνική Λειτουργός
 1. Αν κάποιο παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο θα πρέπει να καταγγέλλεται άμεσα στις αρμόδιες αρχές για να λάβει προστασία και φροντίδα:

Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας: 1107

Το χαμόγελο του Παιδιού: 1056

Γραμμή ( Μαζί για το Παιδί) : 11525

 1. Άτομα που βρίσκονται σε ανάγκη όπως πχ θύματα ενδοοικογενειακής βίας, οικογένειες σε κρίση, ψυχοκοινωνικά προβλήματα ατόμων.

Γραμμή Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας ( EKKA): 197

 1. Για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου σε εφήβους και τις οικογένειες τους.

Γραμμή Βοήθειας « Υπο ΣΤΗΡΙΖΩ» : 80011

 1. Για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού

Συνήγορος του Παιδιού : 800-11-32000

 1. Για απορίες σχετικά με το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα ή / και έκφραση του φύλλου.

Γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης « Δίπλα σου» :11528

 1. Για την έμφυλη Βία

Γραμμή SOS : 15900

 1. Γραμμή Βοήθειας για την Αυτοκτονία : 1018

kentro koinotitas

Κέντρο Κοινότητος Δήμου Παγγαίου

Σκοπός των «Κέντρων Κοινότητας» είναι η υποστήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας τους. Λειτουργούν ως δομές συμπληρωματικές των Κοινωνικών Υπηρεσιών των αντίστοιχων ΟΤΑ α΄ βαθμού και εποπτεύονται από αυτές

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

 1. Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών.
 • Πληροφόρηση αιτήσεων ή/και παραπομπή των πολιτών σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο (π.χ. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, Στέγασης, Ανασφαλίστων υπερηλίκων, Γέννησης, Αναπηρικά επιδόματα ΟΠΕΚΑ κ.λπ.).
 • Υποστήριξη στη διαδικασία ένταξης των πολιτών στα ανωτέρω προγράμματα. (ορθή συμπλήρωση αίτησης, προσκόμιση και παραλαβή των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών).
 1. Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές.

 

 • Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε δομές και υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά

όρια της περιοχής λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας», π.χ. Κοινωνικοί Ξενώνες Αστέγων, Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών και θυμάτων διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, Κοινωνικά Φροντιστήρια, Δομές Ψυχικής Υγείας, Δομές για ΑμεΑ, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Προγράμματα για Ηλικιωμένους.

 • Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων: α) σε υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ. ΟΑΕΔ) για την ένταξη των

ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια β) σε φορείς αρμόδιους για την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

 • Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας προς ένταξη των ανέργων.
 • Συνεργασία με τη ΔΕΔΗΕ ανταποκρινόμενη σε αιτήματα πολιτών για την καταβολή σε δικαιούχους του εφάπαξ ειδικού επιδόματος για την στήριξη των καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσχέρειες και οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπροθέσμων οφειλών.

Επίσης το «Κέντρο Κοινότητας» ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής, δύναται να παρέχει υπηρεσίες που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

 • Παροχή γενικής συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α.
 • Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης δημοτών.
 • Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους, π.χ. επαγγελματικός προσανατολισμός για εφήβους, βελτίωση δεξιοτήτων, πολιτισμικές δραστηριότητες, προγράμματα νεανικής συμμετοχής και στήριξης, σε συνεργασία με το Συνήγορο του Παιδιού και άλλες υπηρεσίες και δομές.
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο όπως: οργάνωση ομάδων γειτονιάς για την ανάληψη κοινοτικών πρωτοβουλιών και την ενεργοποίηση των πολιτών, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων προληπτικής ιατρικής και συνθηκών υγιεινής διαβίωσης, δικτύωση με φορείς της τοπικής κοινωνίας (σχολεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, επαγγελματικοί φορείς κ.λπ.) για μεικτές πρωτοβουλίες δράσεων για την τοπική ανάπτυξη, την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής κ.α.
 • Διανομή βασικών αγαθών μέσω του Επιχειρησιακού προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής ΤΕΒΑ.
 • Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού που είτε θα συνδράμει το προσωπικό του «Κέντρου Κοινότητας» κατά περίπτωση, είτε θα συμβάλλει στις δράσεις των υπολοίπων δομών αντιμετώπισης της φτώχειας, υπό τις οδηγίες και τον έλεγχο του τακτικού προσωπικού των δομών αυτών.
 • Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, οικογένειες, ενήλικες και ηλικιωμένους.

To Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παγγαίου βρίσκεται στην Ελευθερούπολη στην οδό Ανδριανουπόλεως 9  (όπισθεν ΚΕΠ Ελευθερούπολης).

Ώρες λειτουργίας 07:15 έως 15:00. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 25920 22770 και 25920 22575, 

   https://www.facebook.com/kentrokoinotitasdimoupaggaiou/

e-mail: kkp@dimospaggaiou.gr

 

voithia sto spiti

Τι είναι 

        Tο «Βοήθεια στο Σπίτι»  είναι ένα κοινωνικό πρόγραμμα που παρέχει δωρεάν υπηρεσίες φροντίδας και έχει ως σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής των εξυπηρετούμενων ατόμων και των προσώπων που έχουν την ευθύνη φροντίδας τους.

       Απευθύνεται σε άτομα ηλικιωμένα 65 ετών και άνω και σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας, μένουν στον Δήμο μας και πληρούν τα κριτήρια ένταξης (για τα κριτήρια ένταξης θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Κοινωνική Υπηρεσία).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες  του Βοήθεια στο Σπίτι παρέχονται με περιοδικές επισκέψεις κατ’ οίκον, ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε εξυπηρετούμενου και είναι:

 • Κοινωνική Εργασία
 • Νοσηλευτική Φροντίδα
 • Οικογενειακή Βοήθεια
 • Φυσικοθεραπευτική Φροντίδα.


ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ

Α. Κοινωνική Εργασία

Η Κοινωνική Εργασία παρέχεται από την Κοινωνική Λειτουργό και περιλαμβάνει:
• συμβουλευτική του εξυπηρετούμενου και του οικείου περιβάλλοντός του
•    ενδυνάμωση, κοινωνικοποίηση και συναισθηματική στήριξη του εξυπηρετούμενου ατόμου και του οικείου περιβάλλοντός του.

 • μέριμνα για κοινωνικό-προνοιακά θέματα (επιδόματα απορίας – αναπηρίας, συντάξεις κ.ά.)
  • διαμεσολάβηση και συνεργασία με διάφορους φορείς (π.χ. τοπικούς, ιδιωτικούς, δημόσιους, υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες )

Β. Νοσηλευτική Φροντίδα

 • Η Νοσηλευτική Φροντίδα παρέχεται από τη Βοηθό Νοσηλεύτρια και περιλαμβάνει:
 • νοσηλευτικές παρεμβάσεις (έλεγχος αρτηριακής πίεσης, σακχάρου)
 • μέριμνα για τη φαρμακευτική αγωγή των εξυπηρετούμενων (συνταγογράφηση)
 • εκπαίδευση του ατόμου και της οικογένειας για νοσηλευτικά θέματα (π.χ. εκπαίδευση φαρμακοληψίας)

 

Γ. Οικογενειακή Βοήθεια

Η Οικογενειακή βοηθός, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αναγκών των εξυπηρετούμενων, παρέχει οικογενειακή βοήθεια που περιλαμβάνει:

 • εξωτερικές εργασίες (αγορές ειδών πρώτης ανάγκης και υγιεινής, πληρωμή λογαριασμών)
  προετοιμασία φαγητού
 • διατήρηση της υγιεινής και καθαριότητας της οικίας του εξυπηρετούμενου (σύμφωνα με το καθηκοντολόγιο του «Βοήθεια στο Σπίτι»)
 • δευτερεύουσες ενέργειες νοσηλευτικής φροντίδας (προμήθεια φαρμάκων, επίσκεψη στον θεράποντα ιατρό για συνταγογράφηση)

Δ. Φυσικοθεραπευτική φροντίδα

Η Φυσικοθεραπεία παρέχεται από τη Φυσικοθεραπεύτρια κατόπιν παραπεμπτικού φυσικοθεραπείας κατ’ οίκον που συνταγογραφείται από τον θεράποντα ιατρό. Η φυσικοθεραπεία στο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • παροχή φυσικοθεραπευτικής φροντίδας
 • φυσικοθεραπευτική εκπαίδευση του εξυπηρετούμενου και εποπτεία του φροντιστή του λειτουργική και

    ασφαλή προσαρμογή της οικίας.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας (Δευτέρα έως Παρασκευή, και ώρες 8.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.)

Δ.Ε. Ελευθερούπολης: 2592022673, 2592023315

Δ.Ε. Ελευθερών: 2594350033

Δ.Ε. Ορφανού: 2592044444

Δ.Ε. Παγγαίου: 2592062205, 2592061312

Δ.Ε. Πιερέων: 2592051505

Μετάβαση στο περιεχόμενο