Προκήρυξη Πρόσληψης 1 δασκάλου μουσικής και 2 αρχιμουσικών για φιλαρμονικές από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Παγγαίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Ελευθερούπολη 20/05/2015
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                               Αριθμ.Πρωτ.116
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Δ/νση: Φρ.Παπαχρηστίδη 137Α
Ταχ. Κώδ.: 64100, Ελευθερούπολη
Τηλέφωνο: 25923.50021,259235009
E-MAIL:koinofelis@dimospaggaiou.gr
Πληροφορίες: Μπουντούδη Ελ.

 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ ΗΣ

Για την πρόσληψη προσωπικού τριών  (3) ατόμων (1 δάσκαλο μουσικής για το μουσικό εργαστήρι ,2 αρχιμουσικοί για φιλαρμονικές) με σύμβασης μίσθωσης έργου

Αριθμ.πρωτ.115/20.05.2015

 

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία  (3) άτομα για την απρόσκοπτη λειτουργία της Επιχείρησης, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, για την παροχή καλλιτεχνικού έργου στους τομείς  του Μουσικού Εργαστηρίου και των   Φιλαρμονικών, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α : ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός Απασχόλησης

Υπηρεσία

Έδρα Υπηρεσίας

Ειδικότητα

Αριθμός Ατόμων

Διάρκεια Σύμβασης

101

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παγγαίου

Ελευθερούπολη

ΔΕ-ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

      

     1

1 έτος

102

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παγγαίου

Ελευθερούπολη

ΔΕ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΙ ΓΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΕΣ

     2

1 έτος

Τα Ειδικά απαιτούμενα ειδικά προσόντα και τυχόν πρόσθετα(τίτλοι σπουδών κ.τ.λ.π), τα κριτήρια κατάταξης, τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι καθώς και πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτομερώς στον πίνακα Β της υπ.αριθμ.115/20.05.2015 ανακοίνωσης  η οποία θα είναι αναρτημένη στο δικτυακό τόπο του Δήμου Παγγαίου www.dimospaggaiou.gr και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:  7ΡΡΜΟΚ1Μ-ΘΓΨ    καθώς και    στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης  ( Δ/νση: Φρίξου Παπαχρηστίδη 137 Α ,ΕλευθερούποληΤ.Κ64100, τηλ.2592350021,2592350009  )

Οι υποψήφιοι των   ειδικοτήτων α)  Δασκάλου Μουσικής για το Μουσικό Εργαστήρι και β) Αρχιμουσικών για τις Φιλαρμονικές. πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο από αυτούς εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ανωτέρω διεύθυνση. Στην περίπτωση αποστολής αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν. Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση σε ένα (1) μόνο κωδικό θέσης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες υπολογιζόμενες ημερολογιακά και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την  σχετική ανακοίνωση καθώς και τα έντυπα των αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimospaggaiou.gr(προκηρύξεις-προσλήψειςς προσωπικού) ή να την παραλάβουν από τα γραφεία της ΚΕΔΗΠ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΛΓΑ ΑΜΠΑΤΖΙΑ

Συνημμένα Αρχεία:

1. Προκήρυξη (.pdf)

2. Αίτηση Μουσικών (.doc)

 

 {backbutton}

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο